Termes i condicions de venda

Termes i condicions de venda

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L. (d’ara endavant GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA) amb CIF núm. B25319526 i domicili en CL. ALCALDE COSTA, 18 – 25002  Lleida.

El CLIENT, d’ara endavant l’ALUMNE, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres cicles, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal, la seva política de privacitat, avís legal i resta d’aspectes legals que en conjunt donen compliment a l‘article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

L’ALUMNE reconeix disposar de capacitat jurídica i legal suficient per a obligar-se contractualment i que posseeix els requisits acadèmics necessaris per a cursar la formació contractada.

En cas que un alumne s’hagi matriculat d’un curs del qual no compleix els requisits d’accés, se li retornarà el 30% de l’import total de la seva matrícula. Per a procedir a la devolució, serà requisit indispensable que l’alumne hagi presentat la documentació dels requisits d’accés fins a un màxim de 15 dies després de la data d’inici del curs.

Els requisits d’accés s’especifiquen en la pàgina web de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, entrant en el curs corresponent.
No existeix la possibilitat de matricular-se en un curs ja aprovat amb anterioritat en un altre centre. En cas que GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA identifiqui aquesta incompatibilitat prevaldrà sempre la primera nota obtinguda..

El contracte actual està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i pot ser consultat sempre que l’alumne el requereixi.

1. Preus i impostos

En contraprestació pel producte adquirit, l’ALUMNE accepta pagar expressament a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.generalestudis.com per als productes triats.

Els productes que s’ofereixen en la pàgina web de material escolar i marxandatge propi de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA estan subjectes a un 21% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La resta de productes i serveis que s’ofereixen en la nostra pàgina web NO estan subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Les despeses de transport, en el seu cas, NO estan inclosos en el preu dels productes.
Una vegada finalitzada la selecció dels productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de conducta al pagament d’aquest, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà, si escau, les despeses d’enviament, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. Procediment de compra

A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors d’edat, que compleixin els requisits acadèmics per a accedir a la formació objecte de la compra. Només els esportistes professionals o les persones que, per causa major, només poden accedir a una formació online, podran accedir als cursos de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA sent menors d’edat.

En la pàgina web es detallen tots els nostres cursos de manera individualitzada. El procediment per a efectuar i gestionar la compra es va indicant en la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

 • Triar el curs que desitgi adquirir.
 • En seleccionar un curs podrà ser afegit al Carro de Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.
 • Per a tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s’ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per a continuar amb el procés de compra bastarà que introdueixi el nom d’usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació de què disposem i modificar o actualitzar les seves dades.
 • A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen els cursos i/o productes seleccionats i es calcula el preu total.
 • Així mateix, serà necessari indicar una adreça a l’efecte de facturació de la compra realitzada i, en cas d’enviament físic de material, de lliurament.
 • Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i de les condicions de venda.
 • En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 • Una vegada introduïts les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó” Comprar”.
 • Una vegada premut el botó «Comprar» es confirmarà a l’enviament mitjançant correu electrònic del producte en el qual s’indicaran les instruccions per a l’accés a la formació.

L’ ALUMNE es dóna per informat que les descripcions dels cursos en la pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat

Els cursos oferts per GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es troben disponibles per a la seva contractació des de qualsevol part del món. Les comandes es processaran una vegada que s’hagi rebut correctament el pagament.

El curs acadèmic començarà amb l’arrencada en la data estipulada, la data d’inici de la qual figurarà publicada en la pàgina web. Aquest serà el dia en què es donarà accés a tots els alumnes al material didàctic dels cursos adquirits. El material estarà publicat al Campus Virtual, des d’on podrà ser consultat online o procedir a la seva descàrrega.

A fi que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, l’ALUMNE pot consultar l’estat de la seva comanda cridant en horari comercial d’obertura al telèfon 973280888 o enviant un correu electrònic a l’adreça info@generalestudis.com

En aquells casos de cursos formatius, des que l’alumne efectua el corresponent pagament de les taxes per a la tramitació del títol fins que aquest arriba al centre, solen transcórrer diverses setmanes. Una vegada la titulació està en el centre, l’ALUMNE és contactat perquè passi a recollir-lo..

4. Pagament i períodes de pagament

S’accepten les següents formes de pagament segons la mena d’articles de la seva comanda:

Targeta de dèbit/crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d’aquest.

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs a l’inici de la formació, per la qual cosa GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA no proporcionarà l’accés fins al moment en què hagi rebut el pagament d’aquest. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament incomplet o impagament d’aquests, sense necessitat de requeriment o avís previ al contractant.

5. Factures

Quan es realitza el pagament corresponent, tindrà a la seva disposició a la mateixa pàgina web la factura de la seva compra en format PDF.

L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. Garanties

En els programes formatius, donada la seva naturalesa, no podem oferir una garantia de satisfacció.

Tots els nostres llibres i materials didàctics queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies naturals des que va tenir coneixement d’ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia l’ALUMNE podrà tornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO aniran a càrrec dels ALUMNES.

El document de garantia és la factura de compra.

7. Devolucions

Un cop iniciat el curs, l’alumne pot sol·licitar la devolució de l’import de les seves matrícules, però per a això s’han de complir dos requisits: que no hagin transcorregut més de 15 dies naturals des de l’arrencada del curs i / o des de la realització de la matrícula i que no s’hagi accedit al Campus Virtual. En cas d’incomplir qualsevol de les condicions esmentades, no es podrà tramitar la devolució dels diners i la corresponent baixa com ALUMNE.

No es realitzarà, en cap cas, la devolució de l’import abonat en concepte de “Reserva de plaça” a causa de la condició del mateix.

Pel que fa a la compra de llibres o material del cicle, no han d’haver transcorregut més de 14 dies naturals des de la recepció del producte i s’haurà d’incloure l’embalatge, en cas contrari els articles poden patir una depreciació. Es comprovarà prèviament a l’acceptació que es tracta d’un defecte o anomalia de fabricació o d’embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació com en el cas d’error en la comanda s’oferirà a l’ALUMNE la substitució per un altre sense cost addicional i sense dret, per part del ALUMNE, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’enviament de la comanda reparat o correcte aniran a càrrec de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA de l’estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l’import cobrat en un termini màxim de 14 dies naturals i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.
Les devolucions es podran gestionar a través de l’enviament d’un correu electrònic a info@generalestudis.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

8. Dret de desestiment

Pel que fa als cursos de formació online, donada la seva naturalesa (contingut digital) i d’acord amb el article 103 punt m del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable.
El dret de desistiment només serà aplicable als llibres i materials didàctics adquirits amb independència dels cursos. En aquests casos té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.
Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè de notificar a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, C/ ALCALDE COSTA, 18-25.002 Lleida, correu electrònic: info@generalestudis.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment:

A l’atenció de:

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, S.L
ALCALDE COSTA, 18-25.002
25002 Lleida.
info@generalestudis.com
Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:
Rebut / Comanda el:
Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:
Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper):
Data:
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

 • En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
 • Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
 • Haurà vostè de retornar directament els béns a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Si no compleix el termini, es reclamarà a l’alumne la devolució dels béns primer de forma extrajudicial i, posteriorment, de forma judicial.
 • Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació que sigui diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

9. Perfeccionament del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l’enviament a l’ALUMNE d’un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada. GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis i productes, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per a l’ALUMNE.

10. Obligacions de les parts

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es compromet a proporcionar a l’ALUMNE els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat i, si s’escau, a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

L’ALUMNE 
es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA
 no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. Per això l’ALUMNE accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat que tingui el seu origen en elements externs que queden fora de l’àmbit de control de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA i així mateix quan no siguin exclusivament imputables a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA.

Els
cursos o formació subvencionada que imparteix GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA són oficials i es regulen segons la normativa vigent que estableix l’administració. En conseqüència, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA ha de quedar exonerada de qualsevol responsabilitat quan es produeixin canvis o modificacions en la normativa de l’administració que afecti el funcionament o característiques dels cicles formatius, i l’ALUMNE així ho accepta.

10. Obligacions de les parts

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA es compromet a proporcionar a l’ALUMNE els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat i, si s’escau, a gestionar les operacions de logística, enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

L’ALUMNE 
es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA
 no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. Per això l’ALUMNE accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat que tingui el seu origen en elements externs que queden fora de l’àmbit de control de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA i així mateix quan no siguin exclusivament imputables a GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA.

Els
cursos o formació subvencionada que imparteix GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA són oficials i es regulen segons la normativa vigent que estableix l’administració. En conseqüència, GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA ha de quedar exonerada de qualsevol responsabilitat quan es produeixin canvis o modificacions en la normativa de l’administració que afecti el funcionament o característiques dels cicles formatius, i l’ALUMNE així ho accepta.

11. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. L’ALUMNE és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, l’ALUMNE, ha de posar en coneixement de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA en formulari de contacte, l’e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

L’ALUMNE reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús: avís legalpolítica de cookies, condicions de venda i la política de privacitat de la pàgina web.

L’ALUMNE reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi, si és el cas, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel qual afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

L’ALUMNE és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. Normativa aplicable i competència jurisdiccional

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles i la resta de normativa europea que sigui d’aplicació.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada extrajudicialment de comú acord, les parts se sotmetran a la competència territorial dels jutjats o tribunals corresponents al domicili social de GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, i sempre que no existís norma expressa de caràcter imperatiu en un altre sentit.

14. Dades personals

El procés de contractació requereix que faci formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d’aquestes dades personals requereix l’aprovació prèvia de la nostra Política de privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de venda han estat actualitzades amb data 2019.06.01. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecta.