Institut Català de la Salut

Prepara les teves oposiciones al ICS amb nosaltres!

69.00

Esborrar
SKU: oposiciones_ICS_presencial Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Què preparem?

A General d’Estudis organitzem grups de preparació per a les següents categories de l’ICS:

Personal estatutari àrea funcional sanitària:

  • Diplomat sanitari/ària en infermeria: 3301 places

Personal estatutari àrea funcional de gestió i serveis:

  • Auxiliar administratiu/iva: 1304 places
  • Zelador: 474 places

La distribució de places per categoria de l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2017 es va publicar al ACORD 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d’Administració, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupació pública addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal de l’Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories.

 

Horaris i torns

Horaris
 Dies  Hores  Data d’inici  Grup
Dissabtes de 09:00 a 15.00 h. 13/10/18 DSI – Diplomat Sanitari en Infermeria
De dilluns a dijous de 20.15 a 22.15 h. 17/09/18 NOU GRUP INTENSIU – Auxiliar Administratiu
Dimarts i dijous de 19.45 a 22.15 h. 18/09/18 Zeladors
Dissabtes de 9.00 a 14.00 h. 15/09/18 Zeladors

Estat de la convocatòria

Diplomat Sanitari en Infermeria
03/10/18 Publicada convocatòria: 3301 places de DSI DOGC Núm. 7718 – 03.10.2018
03/10/18 Plaç de presentació de sol·licituds: del 04/10/2018 al 23/10/2018

Auxiliars administratius i zeladors
29/08/18 Publicada convocatòria: 1304 places Auxiliars DOGC Núm. 7695 – 29.8.2018
29/08/18 Publicada convocatòria: 474 places de Zeladors DOGC Núm. 7695 – 29.8.2018
29/08/18 Plaç de presentació de sol·licituds: del del 30/08/18 al 18/09/18

Categories: requisits i característiques

Informació basada en la convocatòria publicada al DOGC núm. 7001 de 19/11/2015 i les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, publicades al DOGC núm. 6988 de 02/11/2015.

La informació presentada en aquest web és un resum de les bases publicades al DOGC corresponent; en cap cas es tracta d’una transcripció íntegra de les mateixes.

Normativa i requisits

Titulació

Títol de grau/diplomat universitari en infermeria o ajudant tècnic sanitari.

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d’acord al Tractat de la Unió Europea o/a altres tractats ratificats per l’Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

Edat

Tenir complerts els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Capacitat funcional

Tenir i acreditar la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria i llocs convocats, la qual cosa s’acreditarà un cop superat el procés selectiu, mitjançant el reconeixement mèdic en el centre que es determini o la presentació de certificat mèdic oficial. La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquest requisit.

Estructura de les proves

La fase oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari publicat a aquest efecte. La puntuació màxima de la fase d’oposició és igual al doble de la puntuació màxima de la fase del concurs.

Les proves de la fase d’oposició són obligatòries i eliminatòries, i constaran de les proves i / o exercici següents:

a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Aquest exercici el superarà, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

b) Una prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, per totes les persones aspirants que no estiguin exemptes.

c) Una prova amb supòsits pràctics referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta.

d) Una prova adreçada a acreditar les competències en la categoria a la qual s’opta, mitjançant les tècniques que el tribunal consideri més adequats.

El tribunal pot acordar la realització d’una prova de caràcter voluntari i no eliminatori sobre el coneixement de matèries concretes relacionades amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s’opta, amb una puntuació del 10% addicional de l’oposició.

Temari

Temari transversal per a totes las categories

Tema 1

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes en els centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.

Tema 3

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Tema 5

Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

Tema 6

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.

Tema 7

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i / o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Ley17 / 2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.

Tema 10

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.


Temari específic per a diplomat/ada sanitari/a en infermeria

Tema 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat.

Tema 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc.

Tema 3. Ajudar (supervisar o suplir) el pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícep.

Tema 4. Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial.

Tema 5. Facilitar el procés d’adaptació i enfrontar-se al nou estat de salut.

Tema 6. Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 7. Prevenció de riscos laborals.

Tema 8. Perfil competencial.

 

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sisó:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
  • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
  • Tel: 973 28 08 88
  • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
  • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
  • Tel: 973 98 40 30
  • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció