Mossos d’Esquadra

 

Prepara les teves oposicions online al cos de Mossos d’Esquadra amb nosaltres!

71.00

Esborrar
SKU: oposiciones_mosso_esquadra_presencial Categoria: Etiqueta:

Descripció

Els cursos de preparació

Preparació convocatòria 2019
 Dies  Hores Data d’inici
3 dies / setmana De 09:00 a 11:00 9 setembre 2019
3 dies / setmana De 20:15 a 22:15  9 setembre 2019
Dissabte tarda De 15:00 a 20:00 7 setembre 2019
Dissabte matí De 9:00 a 15:00 7 setembre 2019
Dissabte matí De 9:00 a 15:00 16 novembre 2019
Dissabte tarda Per confirmar Per confirmar

Modalitat Online

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2019:

Normativa i requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Tenir el títol de batxiller, tècnic o equivalent.
 • No és necessari tenir una alçada mínima.
 • S’ha de complir el requisit d’índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30.
 • No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les detallades a les bases.
 • No tenir antecedents penals, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
 • Els tatuatges estan permesos i ja no depenen de mides màximes.
 • No haver estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitat autònomes.
 • Pagar la taxa d’inscripció establerta a les bases.
 • Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 • Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Per a l’admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte en l’especificat a la base d’estar possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable. Aquest requisit de la base s’ha de complir dins el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits, termini que es farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase de formació.

Estructura de les proves

 • Primera prova: coneixements i tests psicotècnics.
  1. Subprova de coneixements: qüestionari de 50 preguntes tipus test sobre el contingut del temari.
  2. Subprova aptitudinal: tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.
 • Comprovació de les dades antropomètriques.
 • Tercera prova: adequació psicoprofessional.
 • Quarta prova: coneixements de llengua catalana.
 • Comprovació de les causes d’exclusió mèdica.

Aquest text és un resum dels requisits de la darrera convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Prepara les teves oposicions online al cos de Mossos d’Esquadra amb nosaltres!

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Josep Blasco:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció