Cos Superior de la Generalitat

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Cos Superior amb nosaltres!

71.00

Esborrar
SKU: oposiciones_cuerpo_superior Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Els cursos de preparació

A l’abril de 2017 s’ha aprovat l’oferta pública més important dels últims anys: més de 7.700 places. Entre els cossos d’administració general, s’han aprovat ofertes per als cossos Superior i Administratiu, que sumen un total de 1150 places. Al mes de novembre s’ha fet pública la convocatòria de 760 places al DOGC núm. 8000 (12/11/2019).

Horaris de classe per al Cos Superior

Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabte de 9:00 a 13:00 h. 03/06/2017

Requisits específics i generals

Requisits específics

Places d’opció general: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors. 

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat / ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Atenció novetat! Referent a l’actic i la resta de mèrits, la Generalitat en les últimes convocatòries, està afegint les següents excepcions referents a fins quan es poden obtenir:

“Es valoren els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el termini del qual finalitza un cop transcorregut un mes a partir de l’endemà de la realització de la primera prova”. Per a més informació llegir la convocatòria.

Estructura del procés selectiu

Segons l’última DOGC núm. 8000 (12/11/2019).

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s’indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirant que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari.
  • Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu, el qual versarà sobre el contingut de la part comuna del temari
  • Tercer exercici: Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d’aproximació al perfil.
 • Segona prova. Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar. Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).
  • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions. Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l’opció corresponent. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • b) Segon exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent, d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l’escala convocada. Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.
 • Tercera prova. Exercicis de coneixement de llengua catalana i de llengua castellana.

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sisó:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció