Agència Tributària de Catalunya

70.00

Prepara les teves oposicions a l’Agència Tributària de Catalunya amb nosaltres!

👇 Preu inscripció

Neteja

SKU: oposiciones_agencia_tributaria Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Els cursos de preparació

Resultado de imagen de Agència Tributària de Catalunya logo
HORARIS
 Dies  Hores  Inici
3 dies /setmana de 20:15 a 22:15 h. 2020
Dissabtes de 9 a 15 h. 2020

A General d’Estudis organitzem grups de preparació per als processos selectius d’accés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris i al cos tècnic de Gestors Tributaris. Per accedir al cos de gestió es requereix el títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau.

A continuació trobareu més informació sobre els requisits, el procés selectiu i el temari de tots dos cossos. S’espera pròximament la convocatòria d’un total de 300 places de personal tributari.

Cos Tècnic de Gestors Tributaris

La informació que es detalla a continuació està basada en la darrera convocatòria (220) publicada per aquest cos: DOGC 7101 de 18/04/16

Estat de la convocatòria

Nova convocatòria pendent de publicació.

Requisits

 • Nacionalitat: tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors .
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Llengua catalana: estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència C1 o superior.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de la convocatòria.
 • Titulació: títol universitari oficial de diplomat de primer cicle, enginyer tècnic o arquitecte tècnic o grau.

Estructura del procés selectiu 

 • Primera prova: qüestionari tipus test de 60 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
 • Segona prova: resolució per escrit de quatre supòsits pràctics (obligatòria i eliminatòria).
 • Tercera prova: resolució per escrit o mitjançant suport informàtic de 6 preguntes (obligatòria i eliminatòria).
 • Quarta prova (per als aspirants que no hagin estat declarats exempts): exercici de coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria).
 • Cinquena prova: entrevista estructurada d’avaluació de les competències professionals (obligatòria i no eliminatòria).

Funcions tasques del cos 

 1. Efectuar les actuacions de detecció de l’incompliment d’obligacions tributàries formals, inclosa la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, i impulsar i supervisar les tasques de formació i conservació dels censos tributaris.
 2. Efectuar les actuacions pròpies dels procediments d’aplicació dels tributs, dels procediments sancionadors en matèria tributària i dels procediments de revisió en via administrativa.
 3. Dur a terme tasques de suport a les actuacions pròpies dels procediments d’inspecció i constrenyiment que tinguin una major complexitat i que comportin l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i recaptació tributàries.
 4. Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels procediments tributaris i la imposició de sancions tributàries.
 5. Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin estat assignades.
 6. Prestar assistència tributària als contribuents i informar-los de les seves obligacions i drets.

Més informació

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sisó:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informació addicional

Tarifes

Inscripció