Bombers Generalitat i Ajuntament de Barcelona

Prepara les teves oposicions al cos de Bombers amb nosaltres!

71.00

Esborrar
SKU: oposiciones_bomberos_presencial Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Els cursos de preparació

Bombers de la Generalitat de Catalunya

La convocatòria de 2020 serà la primera d’una sèrie de convocatòries que finalitzarà el 2022, fins a completar 1000 places.

NOUS CURSOS 2019
 Dies  Hores Data d’inici
3 dies / setmana De 20:15 a 22:15 h. Setembre de 2019
Dissabtes De 9:00 a 15:00 h. Setembre de 2019

Bomberos de l’Ajuntament de Barcelona

Resultado de imagen de bombers ajuntament de barcelona

La convocatòria de 2019 serà d’un total de 80 places. La preparació es fa junt amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

NOUS CURSOS 2019
 Dies  Hores Data d’inici
3 dies / setmana De 20:15 a 22:15 h. Setembre de 2019
Dissabtes De 9:00 a 15:00 h. Setembre de 2019

Estat de la convocatòria

 • Previsió convocatòria per a Bombers de la Generalitat de Catalunya: convocatòria de 250 noves places de bomber/a de l’escala bàsica.
 • Publicada convocatòria de Bombers de la Generalitat de Catalunya al DOGC núm. 8029 – 12/23/2019.
 • Convocatòria publicada per a Bombers de l’Ajuntament de Barcelona: convocatòria. 80 places. Finalització del plaç de presentació el 07/08/2019.

Requisits

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
 2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 3. Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de graduat / ada en educació secundària obligatòria, graduat / ada escolar, tècnic / a corresponent a cicles formatius de Grau Mitjà, tècnic / a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 4. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.
 5. Llengua catalana. Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.
 6. Llengua castellana. Tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (C1) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
 7. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
 8. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupa com a personal laboral.
 9. Taxa d’inscripció. Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no estigui inclòs en el supòsit d’exempció establert a la base esmentada.

* Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.


Aquest text és un resum dels requisits de l’última convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Per a més informació

Si desitja més informació o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Josep Blasco:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Aquest curs s’impartirà en català! 

Informació addicional

Tarifes Bombers

Inscripció