Auxiliar administratiu de la Generalitat

72.00

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Auxiliar administratiu/va amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_auxiliar_administratiu_generalitat Categoria: Etiquetes: ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupaci贸 p煤blica parcial per a l’estabilitzaci贸 i consolidaci贸 de l’ocupaci贸 temporal del personal al servei de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Horaris de classe per al Cos Auxiliar Administratiu

Horaris a la nit
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes De 9:00 a 15:00 hores 2020
Per determinar Per determinar 2020
Horaris de dissabte
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes De 9:00 a 15:00 hores 2020
Per determinar Per determinar 2020

Estat de la convocat貌ria

 • Temari: Resoluci贸 GAP/2117/2008, d’1 de juliol, DOGC 5167 (07.07.2008). Pendent d鈥檜na nova resoluci贸 que el modificar脿.
 • Oferta d’ocupaci贸: ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupaci贸 p煤blica parcial per a l’estabilitzaci贸 i consolidaci贸 de l’ocupaci贸 temporal del personal al servei de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
 • Convocat貌ria publicada: previsi贸 oficial per al segon semestre de 2021.
 • Termini de presentaci贸 d’inst脿ncies: Pendent de publicaci贸.

Places convocades: 1476 places

 • Torn lliure: 772
 • Discapacitats: 80
 • Promoci贸 interna: 624

M茅s informaci贸 sobre processos anteriors:

Requisits espec铆fics i generales

Requisits espec铆fics

Les persones que participin en aquest proc茅s selectiu ha d’estar en possessi贸, com a m铆nim, del t铆tol de graduat en educaci贸 secund脿ria obligat貌ria, o equivalent (EGB)

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutad脿 espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors.

Tamb茅 podran ser admesos el c貌njuge, els descendents i els descendents del c貌njuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els c貌njuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, per貌 visquin a c脿rrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilaci贸 for莽osa.
 • Capacitat: posseir la capacitat f铆sica i ps铆quica necess脿ria per a l’exercici de les funcions pr貌pies de les places convocades.
 • Habilitaci贸: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions p煤bliques, separat / ada mitjan莽ant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administraci贸 p煤blica ni pert脿nyer al mateix cos o escala objecte de convocat貌ria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentaci贸 de sol路licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessi贸 com a funcionaris / 脿ries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases espec铆fiques en el grau adequat a les funcions pr貌pies de les places del cos i / o escala de l’Administraci贸 de la Generalitat objecte de convocat貌ria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases espec铆fiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administraci贸 General

Estructura del proc茅s selectiu

Segons la darrera convocat貌ria: DOGC 5646 (09.06.2010).

FASE D’OPOSICI脫.
La fase d’oposici贸 est脿 constitu茂da per les proves i exercicis que s’indiquen a continuaci贸:

a) Primera prova.
Consta dels tres exercicis seg眉ents:

Primer exercici: compet猫ncies professionals. De car脿cter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en respondre un q眉estionari sobre compet猫ncies professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequaci贸 dels aspirants al perfil professional, en relaci贸 amb les tasques i funcions a desenvolupar pr貌pies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administraci贸 de la Generalitat.
El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 45 minuts. La qualificaci贸 d’aquest exercici 茅s de 0 a 5 punts.

Segon exercici: coneixements. De car脿cter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un q眉estionari de 50 preguntes m茅s 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals nom茅s una 茅s correcta, sobre el contingut del temari.

Les preguntes sense resposta o amb m茅s d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes err貌nies es valoraran negativament. Per cada resposta err貌nia es descomptar脿 una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que s’acord茅s l’anul鈥aci贸 d’alguna pregunta per incorrecci贸 en el seu plantejament, incorrecci贸 de totes les respostes plantejades o correcci贸 de m茅s d’una s’inclour脿, als efectes del c脿lcul de la qualificaci贸 resultant, la primera de les preguntes de reserva i aix铆 successivament.

El tribunal fixar脿 el temps per realitzar la primera part de l’exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora. La qualificaci贸 de l’exercici 茅s de 0 a 5 punts. La puntuaci贸 m铆nima per superar-la 茅s de 2,5 punts.

En el torn lliure, en el sup貌sit que hi hagi m茅s de 1.872 aspirants amb una puntuaci贸 global igual o superior a 2,5 punts, la puntuaci贸 m铆nima per aprovar l’exercici ser脿 l’obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuaci贸 en el n煤mero 1.872. En cas d’empat en la puntuaci贸 m铆nima fixada per aquest procediment, el nombre d’aspirants aprovats d’aquest exercici podr脿 ser superior a 1.872, at猫s que s’inclouran com a aprovats tots aquells que hagin obtingut la puntuaci贸 final fixada com a nota de tall.

鈥 Tercer exercici: sup貌sit pr脿ctic. De car脿cter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resoluci贸 d鈥檜n sup貌sit pr脿ctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents q眉estions sobre l’aplicaci贸 dels coneixements de tot el temari i les funcions a desenvolupar pr貌pies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administraci贸 de la Generalitat.

El tribunal fixar脿 el temps per realitzar l’exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificaci贸 de la segona part de l’exercici 茅s de 0 a 10 punts. La puntuaci贸 m铆nima per a superar-la 茅s de 5 punts.

La qualificaci贸 de la prova es determinar脿 sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

b) Segona prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De car脿cter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

o Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressi贸 escrita mitjan莽ant la redacci贸 d’un text de 200 paraules com a m铆nim; de la comprensi贸 lectora, per mitj脿 de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gram脿tica i el vocabulari mitjan莽ant exercicis d’avaluaci贸 del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el l猫xic.

o Segona: s’hi avaluar脿 l’expressi贸 oral per mitj脿 de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposici贸 sobre temes generals d’actualitat.
El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificaci贸 de l’exercici 茅s d’apte o no apte.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De car脿cter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Exemcions:

Les llistes definitives d’aspirants que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana es faran p煤bliques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS
La puntuaci贸 d’aquesta fase ser脿 de 9,85 punts.

M猫rits que es valoren.

a) Serveis prestats: M脿xim 4,05 punts

b) Compet猫ncies en tecnologies de la informaci贸 i comunicaci贸 (ACTIC)

Certificat b脿sic: 2,75 punts
Certificat mitj脿: 3 punts

En el cas que la persona aspirant disposi dels dos certificats el Tribunal qualificador valorar脿 煤nicament el del nivell m猫s alt. Es valoraran els certificats obtinguts fins a la data de finalitzaci贸 del termini de presentaci贸 de m猫rits (que ser脿 de 10 dies des de la publicaci贸 de les qualificacions de la primera prova).

c) Aptes sense pla莽a
Haver resultat apte/a sense pla莽a en els processos selectius per a l’acc茅s a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d鈥檃dministraci贸 de la Generalitat: convocat貌ria de 2007 amb n煤mero de registre 146: 1,80 punts, convocat貌ria de 2003 amb n煤mero de registre 079: 1 punt.

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifes

Inscripci贸