Política de medi ambient i Seguretat de la Informació

Política de medi ambient i Seguretat de la informació

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA SL busca la millora contínua dels seus processos i dels serveis als clients, per a això, estableix un Sistema de Gestió de Medi Ambient i Seguretat de la Informació basat en les normes UNE-EN ISO 14001 -UNE-ISO/IEC 27001 per a l’abast “Formació Professional per Ocupats i Aturats”. Aquesta perseguirà el compliment d’objectius i metes i un major control dels processos, que ens permeti assolir la satisfacció dels nostres clients i la millora contínua del sistema.

Aquesta política perseguirà el compliment d’objectius i metes i un major control dels processos, que ens permeti assolir la satisfacció dels nostres clients i la millora contínua del sistema. La nostra política es basa en els següents punts:

  • Resoldre qualsevol classe de necessitat o requeriment dels nostres alumnes posant a la seva disposició la nostra organització, mitjans humans i tècnics per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.
  • Compromís de complir amb tots els requisits, siguin legals, contractuals o d’una altra índole, que ens són aplicables per raó de la nostra activitat.
  • Assolir i mantenir alts nivells de satisfacció dels nostres clients.
  • Compromís de promoure una comprensió i difusió de la nostra política de medi ambient i seguretat de la informació dins de l’organització, mitjançant la formació i comunicació continuada als nostres treballadors.
  • Orientar el personal de l’empresa a aconseguir el compromís amb medi ambient i seguretat de la informació dirigit a prevenir incompliments i errors utilitzant eines com la supervisió setmanal dels treballs realitzats.
  • Proporcionar el marc de referència per a l’establiment dels objectius de medi ambient i seguretat de la informació proposats.
  • Assegurar la disponibilitat de la informació, en totslos suports i sempre que sigui necessari, assegurant la continuïtat del negoci i el comliment de les obligacions.

La Direcció s’assegura que aquesta Política de Medi Ambient i Seguretat de la Informació és adequada al propòsit de l’organització, comunicada, revisada, entesa i aplicada per tot el personal per tal d’aconseguir millorar contínuament l’eficàcia del Sistema de Gestió de Medi Ambient i Seguretat de la Informació.