Formació

Què és la formació contínua i que fa el Consorci de formació continua de Catalunya?

La formació contínua és la formació professional per a l’ocupació (àmbit laboral)  adreçada a persones treballadores en actiu. Aquesta formació és totalment subvencionada.

En relació amb la formació gestionada pel Consorci, aquesta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant transversal com sectorial, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. 

Hi ha diversos tipus de programes de formació subvencionada:

Programes de formació de caràcter transversal

Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

Programes de formació de caràcter sectorial

Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d’aquest.

Les accions formatives de formació professional per a l’ocupació son:

  • Formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat, aquests certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.
  • Altres tipus de formació, que s’acrediten amb un diploma d’assistència i/o aprofitament.

On es pot trobar l’oferta de formació continua?

General d’Estudis ofereix anualment un ampli ventall d’accions formatives que pots trobar a la nostra pàgina web clicant a la pestanya de “presencial” formació subvencionada treballadors” o bé a “online” formació subvencionada treballadors.

També pots accedir a tots els cursos que ofereix el Consorci de formació continua de Catalunya mitjançant el següent link.

Quins són els criteris per realitzar la formació?

Tenen prioritat per accedir a la formació subvencionada el col·lectiu de treballadors que es troben o s’han trobat afectats per un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) ) i sectors afectats de forma important per la pandèmia. En el cas de les formacions conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat  tindran prioritat aquelles persones que hagin superat un o diversos mòduls o unitats formatives del mateix certificat o que acreditin alguna de les unitats de competència del certificat com aquelles procedents de processos d’acreditació de competències. 

 També hi ha un % de places destinades a treballadors en situació d’atur.

Les persones que es vulguin inscriure hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció juntament amb la documentació que se’ls requereixi segons la seva situació laboral.