Cos Administratiu de la Generalitat

725.00 IVA inclòs O tria el pagament fraccionat GE: La quota inicial es de 45.00 IVA inclòs / mes

Oposita al Cos Administratiu de la Generalitat online.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Accés a les classes en diferit.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

Tria el mètode de pagament. Tens quatre opcions:

 • Primera opció, una quota de 725€.
 • Segona opció, dues quotes de 391€ cadascuna. IMPORTANT: Amb aquesta opció, s’abona una quota inicial de 391€ en donar-se d’alta, i la segona quota de 391€ es cobra al primer mes d’haver fet la matrícula.
 • Tercera opció, tres quotes de 266€ cadascuna. IMPORTANT: Amb aquesta opció, s’abona una quota inicial de 266€ al donar-se d’alta, i la segona i tercera quota de 266€ cadascuna, es cobren al primer i segon mes d’haver fet la matrícula.
 • Quarta opció, una quota de 45€ mensuals per a poder seguir tenint accés al curs un cop s’han finalitzat els primers sis mesos.
 • Pagament en línia amb targeta de crèdit o de dèbit: La quota inicial s’abonarà amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des d’aquesta pàgina web en el moment en què us matriculeu. La resta de quotes pendents es cobraran automàticament a la mateixa targeta de crèdit o de dèbit.

SI TRIES UNA OPCIÓ DE PAGAMENT FRACCIONAT, ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR UN COMPTE D’USUARI ACTIU AMB NOSALTRES. SI NO EL TENS, HAURÀS DE CREAR-LO.

SKU: administrativos_generalitat_online Categoria: Etiqueta:

Descripció

Els cursos de preparació

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

Preparació convocatòria 2020
Modalitat Duració Data d’inici
Online 9 mesos

(416 h)

15 de març de 2020

IMPORTANT: Transcorreguda la data de llançament, l’alumne podrà iniciar en qualsevol data el curs de l’oposició ja que sempre començarà l’itinerari des del tema 1. No obstant això haurà de tenir en compte i estar atent a la data de previsió de l’examen per poder completar el curs abans de la realització d’aquest.

Atenció! L’accés als materials es mantindrà disponible per a l’alumne fins a la realització de l’examen. Si finalment la convocatòria d’examen es posposa del 31 de desembre de 2021, l’alumne haurà d’abonar una quota de manteniment mensual de 45 € (un cop ha finalitzat els 9 mesos des de la seva matrícula) per a seguir disposant d’accés al curs.

Modalitat Presencial

Prova gratis el primer mòdul del curs online

La versió DEMO del curs d’oposició al Cos d’Administratius de la Generalitat online et permet provar la teva futura plataforma d’estudi, veure com és una classe i els materials que es faciliten per tal d’aconseguir la teva plaça en l’administració pública. Totalment gratis!

Demo administratius generalitat

Com són els cursos?

La nostra metodologia GdE-learning es basa en el concepte e-learning, un terme viu, en constant evolució, provinent de l’educació a distància; un nou paradigma educacional, un nou sistema que recull les necessitats dels alumnes i els docents en l’era de la informació que, juntament amb la tecnologia com a tercer actor imprescindible, intenta donar resposta a una nova realitat que convergeix cap a una educació més col·laborativa, centrada en l’alumnat i en les tasques que fa mitjançant l’ús de les TIC.

General d’Estudis va un pas més enllà i pretén dissenyar un bon entorn d’aprenentatge, on l’alumne se senti realment motivat per poder interactuar amb els materials, amb els altres companys, etc. En aquest entorn i trobareu una gran quantitat de materials que us ajudaran a preparar l’oposició de la millor manera possible, sempre amb la garantia que ofereix General d’Estudis, una de les acadèmies amb major nombre d’aprovats.

El curs d’oposicions d’administratius es desenvoluparà durant el curs 2020/2021, la data de llançament del curs és el 17 de febrer de 2020 i l’alumne tindrà accés a la plataforma durant un any, un cop completat el curs l’alumne podrà tenir accés als materials fins a la realització de l’examen si aquest es realitza abans de el 30 d’abril de 2021, passada aquesta data l’alumne haurà d’abonar una quota de manteniment per poder seguir amb el seu accés als materials durant un any més.

Els horaris de les tutories amb el professor són flexibles i estan organitzats per adequar-se a les necessitats de l’alumne/a, que pot triar l’horari que més li convingui en funció de la disponibilitat del nostre equip docent. Una vegada l’alumne es matricula al curs, decideix lliurement quantes hores vol dedicar a la setmana i com les reparteix al llarg d’aquesta, organitzant-se per superar els diferents blocs de el curs, el seu accés a la plataforma amb els materials i recursos quedarà obert fins a la realització de les proves de l’oposició*.

Novetat 2021! Al llarg del curs l’alumne disposa de gravacions del temari realitzat a les nostres classes presencials.

*Llevat que la convocatòria d’examen sigui posterior a el 30 d’abril de 2021, llavors s’haurà d’abonar una quota de manteniment mensual de 45€ per seguir tenint accés als curs.

Estat de la convocatòria

Normativa i requisits

Requisits específics

Estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic.

Requisits generals

 • Nacionalitat:
  1. Ser ciutadà espanyol
  2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat / ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons l’última convocatòria núm. 160 (01/04/2009).

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 25 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s’indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels / de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • Tercer exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els / les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici dels / de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte / a en el segon exercici. La qualificació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.
 • Segona prova. Prova d’ofimàtica pràctica. Consta de tres exercicis:
  • Primer exercici: document administratiu. Consistirà en l’elaboració d’un document administratiu d’acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOficce-Writer, a elecció de l’aspirant.
  • Segon exercici: processament de textos. Consistirà a respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOffice-Writer, a elecció de l’aspirant.
  • Tercer exercici: full de càlcul. Consistirà a respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel o OpenOffice-Calc, a elecció de l’aspirant.
 • Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifes

Curs

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Show only reviews in Català (0)

Sigueu els primers a ressenyar “Cos Administratiu de la Generalitat”

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

També us recomanem…