Cos Superior de la Generalitat

75,00 

ℹ️ Informació per a inscripcions:

Un cop realitzada la inscripció us trucarem per triar la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

Oposita al Cos Superior de la Generalitat.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Classes presencials o per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

SKU: oposiciones_cuerpo_superior_gde_p Categoria: Etiquetes: , , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Generalitat de Catalunya
Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabte. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

de 9:00 a 15:00 h. Properament
3 dies entre setmana. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

de 19:45 a 21:45 h. Properament

Estat de la convocatòria

Convocatòria (2023):

 • Oferta ordinària de 2022: publicada al (DOGC 8817 de 21/12/2022) on consten 46 places, també s’ha d’afegir la gran oferta de 2023 (publicada al DOGC 8890 de 05/04/2023) amb 662 places.
 • Convocatòria pendent de publicació.
 • Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació.

Convocatòria anterior (2022):

Normativa i requisits

Requisits específics

Places d’opció general: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors. 

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat / ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Atenció novetat! Referent a l’actic i la resta de mèrits, la Generalitat en les últimes convocatòries, està afegint les següents excepcions referents a fins quan es poden obtenir:

“Es valoren els mèrits que s’indiquen a continuació que s’hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el termini del qual finalitza un cop transcorregut un mes a partir de l’endemà de la realització de la primera prova”. Per a més informació llegir la convocatòria.

Estructura del procés selectiu

Segons l’últim DOGC núm. 8000 (12/11/2019).

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s’indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirant que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari.
  • Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari. De caràcter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu, el qual versarà sobre el contingut de la part comuna del temari
  • Tercer exercici: Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d’aproximació al perfil.
 • Segona prova. Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar. Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).
  • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari. De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions. Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l’opció corresponent. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • b) Segon exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent, d’acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l’escala convocada. Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.
 • Tercera prova. Exercicis de coneixement de llengua catalana i de llengua castellana.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifas

Inscripció

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Show only reviews in Català (0)

Sigueu els primers a ressenyar “Cos Superior de la Generalitat”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.