Cos Administratiu de la Generalitat

75,00 

ℹ️ Informació per a inscripcions:

Un cop realitzada la inscripció us trucarem per triar la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

Oposita al Cos Administratiu de la Generalitat.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Classes presencials o per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

SKU: oposiciones_cuerpo_administrativo_p Categoria: Etiquetes: , , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Generalitat de Catalunya

Horaris a la nit
 Dies  Hores  Inici
Dilluns i dimecres. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

de 20:15 a 22:15 h. Ja iniciat.
Per confirmar Per confirmar. Properament.
Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

de 9:00 a 13:00 h. Ja iniciat.
Grup administratius C1 (Estabilització + promoció interna). Dissabtes. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

de 9:00 a 13:00 h. Properament.

 


Estat de la convocatòria

Convocatòria 2022:

 • El Govern presenta el pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat més important mai realitzat: notícia.
 • Temari: consulti el nou temari de les proves d’accés al Cos Administratiu.
 • Oferta d’ocupació 2018: DOGC núm 7775 de 27/12/18.
 • Convocatòria pendent de publicació: La previsió segons l’Acord de Govern del 12/11/2020 és d’aproximadament 410 places a Administratius de la Generalitat. Possibilitat d’afegir un 10% més addicional. Tot això sumat a l’Oferta pública de 2017 de 435 places; se suma un total de 845 places. Oferta pública.
 • Termini de presentació d’instàncies: Pendent de publicació.

Normativa i requisits

Requisits específics

Estar en possessió del títol de batxillerat o tècnic.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons l’última convocatòria núm. 160 (01/04/2009).

La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 25 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s’indiquen a continuació:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels / de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • Tercer exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un o diversos supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els / les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització. El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici dels / de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici. La qualificació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions aconseguides en els tres exercicis.
 • Segona prova. Prova d’ofimàtica pràctica. Consta de tres exercicis:
  • Primer exercici: document administratiu. Consistirà en l’elaboració d’un document administratiu d’acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOficce-Writer, a elecció de l’aspirant.
  • Segon exercici: processament de textos. Consistirà a respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, fent servir el processador de textos Microsoft Word o OpenOffice-Writer, a elecció de l’aspirant.
  • Tercer exercici: full de càlcul. Consistirà a respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador fent servir el full de càlcul Microsoft Excel o OpenOffice-Calc, a elecció de l’aspirant.
 • Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifes

Inscripció

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Show only reviews in Català (0)

Sigueu els primers a ressenyar “Cos Administratiu de la Generalitat”

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.