Laborals auxiliars d’Educació especial en centres públics

75,00 

ℹ️ Informació per a inscripcions:

Un cop realitzada la inscripció us trucarem per triar la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

Oposita al cos Laborals auxiliars d’Educació especial en centres públics

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

  • Classes per videoconferència amb accés a les gravacions.
  • Temari de l’oposició 100% online.
  • Resolució de dubtes per e-mail.
  • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
  • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

” numeric=””]

SKU: laborales_auxiliares_Educación_gde_p Categoria: Etiquetes: ,

Descripció

Els cursos de preparació

Generalitat de Catalunya

Horaris a la nit
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes. (classes únicament per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

De 15:00 a 17:00 hores. Ja iniciat.

 

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2022:

  • Convocatòria: DOGC 8675, de 22/05/22.
  • Termini de presentació d’instàncies: per determinar.

Places de l’oferta: 186

Normativa i requisits

Requisits específics

Es requereix títol de Graduat en Educador/a d’educació especial, Integrador/a social i auxiliar d’educació especial.

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o la d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels/de les seus/seves progenitors/ores.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre que reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d’examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
  • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
  • Tel: 973 28 08 88