Cos de mestres d’Educació Primària, Infantil i Anglès

65.00

Oposita al cos de mestres d’Educació Primària, Infantil i Anglès

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Classes per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

ℹ️ Informació per inscripcions:

Un cop feu la inscripció rebreu la nostra trucada per elegir la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

SKU: oposiciones_educacion_primaria Categoria: Etiquetes: , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Generalitat de Catalunya Ensenyament

Horaris a la nit
 Dies  Hores  Inici
Divendres (Mestres Primària anglès) De 18:00 a 22:00 hores Pendent de confirmació.
Per determinar Per determinar 2022

*RESERVA DE PLACES OBERTA perquè hi ha una ràtio màxima d’alumnes per grup de 20.

**En aquestes sessions es prepararan totes les proves excepte el desenvolupament del tema.

***El grup de Mestres d’Anglès únicament es farà grup en l’horari de divendres.

Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes (Mestres Primària) De 9:00 a 13:00 hores Pendent de confirmació.
Dissabtes (Mestres Infantil) De 9:00 a 13:00 hores Pendent de confirmació.
Per determinar Per determinar 2022

*RESERVA DE PLACES OBERTA perquè hi ha una ràtio màxima d’alumnes per grup de 20.

**En aquestes sessions es prepararan totes les proves excepte el desenvolupament del tema.

***El grup de Mestres d’Anglès únicament es farà grup en l’horari de divendres.


Estat de la convocatòria

Propera convocatòria (2022):

Convocatòria anterior (2020):

Places: 2117

Més informació sobre els processos anteriors:

Normativa i requisits

Requisits específics

Tenir (o reunir les condicions per a l’expedició) el títol de Mestre; la diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica o Mestre d’Ensenyament Primari, o el títol de grau corresponent.

Requisits generals

  1. Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea o d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o de descendent del cònjuge (ser menor de 21 anys o més gran d’aquesta edat, però que visqui a càrrec dels seus progenitors).
  2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.
  3. Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l’expedició.
  4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a què s’opta.
  5. No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.
  6. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
  7. No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Estructura del procés selectiu

Segons publicació de la convocatòria: DOGC 7782 (07.01.2019).

6.1.4 Proves d’idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns del cos de mestres s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent, d’acord amb el que preveu l’article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, també haurà de realitzar-se en l’idioma corresponent.

6.2 Prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola. (que no estiguin exempts)

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l’expressió oral com en l’escrita (que no estiguin exempts)

6.4.1 Proves de la fase d’oposició.

La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.1 Primera prova.

Té per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consisteix en la presentació d’una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica. Per a l’avaluació d’aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

Part A) de la primera prova: programació didàctica.

Presentació d’una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

En les especialitats del cos de mestres la programació ha d’incloure la planificació del currículum d’un àmbit (o de diversos àmbits en el cas de l’educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l’educació infantil) relacionats amb l’especialitat per a la qual es participa, en la qual s’ha d’especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d’avaluació, la metodologia, incloent-hi l’ús pertinent de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, l’enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l’aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

Part B) de la primera prova: unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d’una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat.

L’exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

6.4.1.2 Segona prova.

Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a la que s’opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A) de la segona prova: prova pràctica.

En totes les especialitats s’ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències per part dels alumnes, d’acord amb les especificacions, pautes i criteris que s’inclouen a l’annex 7.

Per a la realització d’aquesta prova, en el cos de mestres, l’aspirant pot disposar de la
normativa d’ordenació curricular

Part B) de la segona prova: desenvolupament d’un tema.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar d’entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s’ha de triar d’entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre cinc temes.Segons convocatòria

 

Segons publicació de la convocatòria: DOGC 8042 (15.01.2020).

6.5.1 Proves de la fase d’oposició.

La fase d’oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.

6.5.1.1 Primera prova.

Té per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les  tècniques necessàries per a l’exercici docent. Consisteix en la presentació i defensa d’una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica.

 • Part A: programació didàctica
 • Part B: unitat didàctica

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d’obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Part A) de la primera prova: programació didàctica.

Presentació d’una programació didàctica elaborada per l’aspirant que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere i que ha d’incloure la planificació del currículum d’una matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l’especialitat per a la qual es participa. En el cas de l’especialitat d’orientació educativa la programació didàctica consisteix en un pla d’actuació educativa.

En la programació didàctica s’han d’especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d’aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l’agrupament d’alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l’atenció a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l’especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s’ha d’ajustar al que es disposa a l’annex 5.

La defensa de la programació o del pla d’actuació educativa inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.

Els aspirants han de lliurar l’esmentada programació al tribunal en l’acte de presentació.

Un cop llegida pel tribunal, aquesta programació s’ha de presentar i defensar en el moment en què l’aspirant sigui convocat a aquest efecte pel mateix tribunal.

En el moment de la presentació, l’aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

Si l’aspirant no presenta aquesta programació s’entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.

La presentació i defensa de la programació es realitza en sessió pública.

Part B) de la primera prova: unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d’una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l’aspirant ha de triar la unitat didàctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat. La programació de l’aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats.

En l’exposició de la unitat didàctica s’han de concretar, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluació, les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures
relacionades, així com les estratègies d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per a l’exposició de la unitat didàctica, l’aspirant pot utilitzar un guió, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s’ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

En la mesura del possible les seus dels tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a la defensa de la programació i de la unitat didàctica.

En qualsevol cas a l’acte de presentació s’ha de concretar com es pot fer ús d’aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.
L’exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

La superació d’aquesta prova permet a l’aspirant passar a la segona prova.

6.5.1.2 Segona prova.

Té per objecte la comprovació dels coneixements específics de l’especialitat a la qual s’opta i les habilitats per a construir situacions d’aprenentatge. Consta de dues parts que són valorades de manera conjunta:

 • Part A. Prova pràctica
 • Part B. Desenvolupament d’un tema

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta segona prova els aspirants han d’obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

 • La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de laprova.
 • La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de laprova.

Per superar cadascuna de les dues parts s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 2.5 punts a cadascuna d’elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

Part A) de la segona prova: prova pràctica.

En totes les especialitats s’ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l’especialitat a què s’opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les competències per part dels alumnes.

Els aspirants dels cossos d’arts plàstiques i disseny no poden disposar de la normativa d’ordenació curricular, pel seu nivell de concreció i per garantir els objectius de la prova

Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.
L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps màxim de deu minuts.

Si és el cas, per a la realització de la prova pràctica l’aspirant ha de dur els estris o elements indicats a l’acte de presentació i fets públics prèviament al tauler d’anuncis.

En el cas que s’utilitzin eines digitals és responsabilitat de l’aspirant garantir que el suport informàtic que es lliuri al tribunal contingui la prova realitzada. En conseqüència, ha de ser degudament revisat per l’aspirant abans del seu lliurament.

Part B) de la segona prova: desenvolupament d’un tema.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar d’entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s’ha de triar d’entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d’un màxim de dues hores.

La part B) de la segona prova en totes les especialitats, és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifes

Inscripció

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Show only reviews in Català (0)

Sigueu els primers a ressenyar “Cos de mestres d’Educació Primària, Infantil i Anglès”

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.