Cos de gestió de la Generalitat

75,00 

ℹ️ Informació per a inscripcions:

Un cop realitzada la inscripció us trucarem per triar la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

Oposita al Cos de gestió de la Generalitat.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Classes presencials o per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

SKU: oposiciones_cuerpo_de_gestion_gde_p Categoria: Etiquetes: , , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Generalitat de Catalunya

Horaris a la nit
 Dies  Hores  Inici
Tres dies. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

De 20:15 a 22:15 hores. Per determinar.
Per determinar. Per determinar. Properament.
Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes. (classes presencials o per videoconferència).

Possibilitat de veure les classes en directe o en diferit.

De 9:00 a 15:00 hores. Per determinar.
Per determinar. Per determinar. Properament.

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2020:

 • El Govern presenta el pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat més important mai realitzat: notícia.
 • Temari: Resolució PDA/482/2020, de 21 de febrer, DOGC 8072 (26.02.2020).
 • Oferta d’ocupació: ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
 • Convocatòria publicada: previsió oficial per al segon semestre de 2020.
 • Termini de presentació d’instàncies: Pendent de publicació.

Places previstes: 313 places

 • Torn lliure:
 • Discapacitats:
 • Promoció interna:
 • Promoció interna discapacitats:

Més informació sobre els processos anteriors:

Normativa i requisits

Requisits específics

Places d’opció general: enginyeria tècnica, diplomatura universitària de primer cicle, arquitectura tècnica o grau corresponent.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol o,
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat / ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i / o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons l’última convovocatòria: DOGC 5456 (02.09.2009).

FASE D’OPOSICIÓ
El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació d’aquesta fase de concurs és d’un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, mentre que la fase d’oposició es valora amb un màxim de 25 punts, és a dir, el 67% de la puntuació total.

A) PRIMERA PROVA. Consta de quatre exercicis

– Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de competències professionals

– Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
– Orientació als resultats i a la millora
– Organització i planificació del treball
– Treball en equip
– Capacitat de presa de decisions
– Orientació al ciutadà
– Actualització professional

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
Qualificació: de 0 a 5 punts.

– Segon exercici: coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l’epígraf 1, “Dret Càrrecs i personal constitucional”; temes 5 a 8 de l’epígraf 2, “L’organització política i administrativa de l’Estat; temes 9 a 12 de l’epígraf 3, “La Unió Europea”; temes 13 a 15 de l’epígraf 4, “L’organització política i administrativa de Catalunya”; temes 16 a 23 de l’epígraf 5, “L’Administració pública. El dret administratiu”; temes 27 a 29 de l’epígraf 7, “Estadística”; temes 30 a 34 de l’epígraf 8, “Gestió pública”; i temes 40 a 44 de l’epígraf 10 Polítiques públiques, per les que participin pel torn de promoció interna).
Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que s’acordi l’anul•lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoció interna).
Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

– Tercer exercici: preguntes de resposta breu.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol•licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificació: La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el segon.

– Quart exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol•licitud.
Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

El tribunal no haurà d’avaluar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no aptes en el tercer.
La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

B) SEGONA PROVA. EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S’ESCAU)
Consta de dos exercicis

– Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
Primera. S’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

– Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes, s’haurà de realitzar un exercici escrit, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i un d’oral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificació: n’és d’apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengües catalana i castellana d’acord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

a) Serveis prestats.

Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales d’administració general o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A2 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2).
Amb caràcter excepcional, en les places d’opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A2, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre i quan s’hagin dut a terme funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.

b) Altres mèrits.

Titulacions. Es valoren titulacions universitàries de llicenciatura, diplomatura o graus corresponents, màsters o postgraus que siguin rellevants en relació amb les funcions a desenvolupar en les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el següent barem:
– Llicenciatures, diplomatures o graus corresponents: 2,5 punts.
– Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1,50 punts.
– Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 1 punt.
La titulació al•legada com a requisit per poder participar en el procés selectiu no es podrà valorar com a mèrit en la fase de concurs de la convocatòria. Als efectes de poder donar compliment a aquesta previsió, caldrà que les persones aspirants indiquin quina és la titulació al•legada com a requisit de participació i l’aportin també dins del termini de deu dies previst per a l’acreditació de mèrits.
Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora l’haver resultat apte/a sense plaça en el procés selectiu per a l’accés a l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/3573/2007, de 26 de novembre, publicada al DOGC núm. 5020, de 30.11.2007 (núm. de registre de la convocatòria 157): 1,50 punts.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifas

Inscripció

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Cos de gestió de la Generalitat”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.