Caporals Mossos d’Esquadra

283,00 

ℹ️ Preu del curs:

Un cop efectuat el pagament us trucarem per informar-vos de les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Josep i amb secretaria del centre.

Oposita a Caporal de Mossos d’Esquadra.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Classes presencials o per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

SKU: mossos_esquadra_caporales_gde_p Categoria: Etiquetes: , , ,

Descripció

Els cursos de preparació

Imagen relacionada

Horaris de preparació de la propera convocatòria
Dies  Hores Data d’inici
Classes per videoconferència (possibilitat de veure les classes en directe o diferit). 30 hores. Ja iniciat.

Estructura del curs

 • Mòdul 1: Normes Primeres.
  1. La Constitució espanyola de 1978; Drets fonamentals i llibertats públiques: la funció policial en el marc constitucional.
  2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya; Competències de la generalitat en matèria de seguretat pública i policia judicial.
  3. Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’estat; article d’aplicació directa a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 • Mòdul 2: Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
  1. Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  2. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
  3. Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
  4. Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia.
  5. Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.
  6. Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de règim disciplinari del cos de Mossos d’Esquadra.
  7. Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven el Pla de carrera professional del Cos de Mossos d’Esquadra i determinades mesures referides a la relació de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.
  8. Ordre IRP/326/2010, de 8 de juny, de modificació de l’apartat 2 de l’annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d’esquadra, aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5660, pàg. 50202, de 30.6.2010).
  9. Ordre de 10 de novembre de 1997, per el qual s’aprova el Pla general d’avaluació del cos de Mossos d’Esquadra.
  10. Resolució irp/192/2010, de 27 de gener, per la qual s’aprova la carta de serveis de la policia de la generalitat‐mossos d’esquadra.
  11. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
  12. Instrucció 2/2012, de 13 de febrer, sobre el Sistema de gestió de la qualitat de la Direcció general de la policia i la seva estructura documental.
  13. Instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial.
  14. Instrucció 11/2014, de 30 d’abril, de modificació de la Instrucció 16/2013, de 5 de setembre, sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial.
  15. Instrucció 5/2008, d’11 de març, sobre l’ús d’armes d foc per part dels funcionaris del cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra.
  16. PNT 102/02/10 Nota Informativa. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra)
  17. PNT 225/02/15 Actuació policial en trasllats penitenciaris. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra)
  18. Instrucció 5/2013, de 27 de febrer, sobre la tinença d’arems de foc per part dels membres del CME i dels procediments de recollida, retirada i diposit d’armes.
  19. Política de la qualitat de la Direcció General de la policia.
  20. Procediment Operatiu PRO-001, El procés de la detenció. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra).
  21. Instrucció operativa IO-009. Mesures de Prevenció i protecció davant agents biològics. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra).
  22. Instrucció operativa IO-014. Supervisió operativa del procés de detenció. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra).
  23. Procediment operatiu AV-PR-001. El procés d’atenció a les víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. (Document no públic intern de Mossos d’Esquadra).
 • Mòdul 3: Procediment Penal.
  1. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’habeas corpus.
  2. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de violència domèstica.
 • Mòdul 4: Dret Penal.
  1. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de març, del Codi Penal, modificada per les lleis orgàniques 1/2013 i 2/2015, de 30 de març de modificació de la Llei 10/1995, del Codi Penal.
 • Mòdul 5: Policia de seguretat i administrativa.
  1. Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana.
  2. Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió.
  3. Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  4. Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada: Títol I, coordinació; Títol III, personal de seguretat privada.
  5. Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s‘aprova el Reglament d’Armes; definicions, classificació de les armes reglamentàries, armes prohibides i tipus de llicència.

Estat de la convocatòria

Propera convocatòria 2023:

 • Convocatòria: podeu consultar-la al següent enllaç.
 • Sol·licituds d’inscripció:

Convocatòria (2015):

 • Resolució INT/1362/2015, de 16 de juny, de convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 202 places de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 49/15). DOGC: Núm. 6899 – 25.6.2015.
 • 202 places de la categoria de caporal/a del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

Normativa i requisits*

Les persones participants han de complir els requisits següents:

 • Ser funcionari de la Generalitat de Catalunya de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra.
 • Estar, respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos, l’escala i la categoria esmentades, en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o qualsevol altra situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball.
 • Tenir el títol de graduat escolar, de graduat en educació secundària obligatòria, de formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Satisfer la taxa establerta a la base 3.2.2 d’aquesta convocatòria.

Les persones participants han de complir els requisits establerts anteriorment l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació. Així mateix, aquests requisits s’han de continuar complint fins a la data de resolució de la convocatòria. Les persones participants que no compleixin algun dels requisits seran excloses de la convocatòria.

* D’acord amb la convocatòria de 2015. Aquest text és un resum dels requisits de l’última convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Estructura del procés selectiu*

La fase d’oposició consta de quatre proves obligatòries de caràcter selectiu i eliminatori:

 • Primera prova: prova de coneixements. Consta de tres subproves.

1. Primera subprova: consisteix a respondre un qüestionari tipus test sobre el temari que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució. La subprova es valora de 0 a 15 punts. Per superar aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts.

2. Segona subprova: consisteix a respondre per escrit una pregunta oberta sobre el temari que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució. La subprova es valora de 0 a 10 punts. Per superar aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. El tribunal qualificador no ha d’avaluar la segona subprova de les persones participants que no hagin superat la primera subprova.

3. Tercera subprova: coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts:

  • Primera part: s’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.
  • Segona part: s’hi avalua l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat. Aquesta subprova té una durada màxima d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part.
   La qualificació d’aquesta subprova és d’apte o no apte. Per superar aquesta subprova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte.
   El tribunal qualificador no ha d’avaluar la tercera subprova de les persones participants que no hagin superat la
   segona subprova.
   Resten exemptes de realitzar aquesta subprova les persones participants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de sol·licituds de participació a què fa referència la base 3.2.1, que tenen el nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística, o superior o equivalent, d’acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.Les equivalències al nivell esmentat s’estableixen d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).
   Així mateix, resten exemptes de la realització d’aquesta subprova les persones participants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2015.
 • Segona prova: prova física:

Consisteix en la realització dels exercicis físics que s’especifiquen a l’annex 3 d’aquesta Resolució. Per realitzar aquesta prova, les persones participants han de presentar-se amb roba esportiva. La prova es valora de 0 a 10 punts, segons els barems establerts a l’annex 3 esmentat.
Als efectes del barem, l’edat de càlcul serà la que tingui la persona participant l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Per a la realització d’aquesta prova, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l’annex 3 d’aquesta Resolució.
Les persones participants que en algun exercici físic obtinguin una marca inferior a la marca mínima d’exclusió (MIM) quedaran excloses de la convocatòria.
Les dones participants que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement del seu fill poden sol·licitar l’ajornament de la realització de la prova física fins a la convocatòria següent, però han de fer la resta de proves de la fase d’oposició. Amb la sol·licitud d’ajornament de realització de la prova física han d’aportar, obligatòriament, el certificat mèdic que ho acrediti.
En cas que superin la resta de proves de la fase d’oposició, la realització del curs de capacitació queda condicionada a la superació de la prova física, que prevegi la següent convocatòria d’accés a la categoria de caporal/a, i al fet que els correspongui per la seva qualificació global, obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase de concurs més les puntuacions de la fase d’oposició, tenint en compte el nombre de persones màxim que poden ser convocades a la realització del curs de capacitació.

 • Tercera prova: prova psicotècnica.

Consisteix en la realització de tests psicotècnics i d’una entrevista orientats a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions de la categoria de caporal/a del cos de Mossos d’Esquadra. La qualificació de la prova és d’apte o no apte. Per superar aquesta prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte.

 • Quarta prova: exposició oral d’un cas pràctic.

Consisteix en l’exposició oral d’un cas pràctic sobre el temari que figura a l’annex 2 d’aquesta Resolució. La prova es valora de 0 a 30 punts. Per superar aquesta prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 15 punts.

* D’acord amb la convocatòria de 2015. Aquest text és un resum dels requisits de l’última convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifa

Curs Caporals

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigueu els primers a ressenyar “Caporals Mossos d’Esquadra”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.