Auxiliar administratiu de la Generalitat

74.00

Oposita al cos d’Auxiliar administratiu de la Generalitat.

Prepara’t amb nosaltres i accedeix a:

 • Temari de l’oposició 100% online.
 • Resolució de dubtes per e-mail.
 • Classes per videoconferència amb accés a les gravacions.
 • Professorat titulat i amb experiència en oposicions.
 • Idioma del curs: català.

Vols més informació? Estarem encantats d’atendre’t, omple el següent formulari i ens posarem en contacte:

ℹ️ Informació per inscripcions:

Un cop feu la inscripció rebreu la nostra trucada per elegir la modalitat de pagament de les mensualitats i les dates d’inici. En tot moment podreu contactar amb el nostre responsable d’oposicions Alfred i amb secretaria del centre.

SKU: aux_adm_generalitat Categoria: Etiqueta:

Descripció

Els cursos de preparació

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

Horaris a la nit
 Dies  Hores  Inici
Dimarts i dijous De 20:15 a 22:15 hores Ja iniciat.
Pendent de confirmar. Pendent de confirmar. Properament.
Horaris de dissabte
 Dies  Hores  Inici
Dissabtes De 9:00 a 13:00 hores Ja iniciat.
Pendent de confirmar. Pendent de confirmar. Properament.

Estat de la convocatòria

Convocatòria 2022:

 • El Govern presenta el pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat més important mai realitzat: notícia.
 • Convocatòria a publicar: previsió oficial per al primer semestre de 2022.
 • Temari: RESOLUCIÓ PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives.
 • Oferta d’ocupació: ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017. La previsió és que es convoquin 1476 places.
 • Termini de presentació d’instàncies: Pendent de publicació de la convocatòria.

Places de l’oferta: 1476 places

 • Torn lliure: 772
 • Discapacitats: 80
 • Promoció interna: 624

Més informació sobre processos anteriors:

Normativa i requisits

Requisits específics

Les persones que participin en aquest procés selectiu ha d’estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat d’Educació Secundària Obligatòria, o equivalent (EGB).

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutadà espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessió com a funcionaris / àries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases específiques en el grau adequat a les funcions pròpies de les places del cos i/o escala de l’Administració de la Generalitat objecte de convocatòria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases específiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administració General

Estructura del procés selectiu

Segons la darrera convocatòria: DOGC 5646 (09.06.2010).

FASE D’OPOSICIÓ.
La fase d’oposició està constituïda per les proves i exercicis que s’indiquen a continuació:

a) Primera prova.
Consta dels tres exercicis següents:

Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 5 punts.

Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.

En cas que s’acordés l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

El tribunal fixarà el temps per realitzar la primera part de l’exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de l’exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 2,5 punts.

• Tercer exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació dels coneixements de tot el temari i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat.

El tribunal fixarà el temps per dur a terme l’exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació de la segona part de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

b) Segona prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

o Primera: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

o Segona: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.
El tribunal fixarà el temps per dur a terme aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l’exercici és d’apte o no apte.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Exempcions:

Les llistes definitives d’aspirants que han de realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS
La puntuació d’aquesta fase serà de 9,85 punts.

Mèrits que es valoren.

a) Serveis prestats: Màxim 4,05 punts

b) Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)

Certificat bàsic: 2,75 punts
Certificat mitjà: 3 punts

En el cas que la persona aspirant disposi dels dos certificats el Tribunal qualificador valorarà únicament el del nivell més alt. Es valoraran els certificats obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de mèrits (que serà de 10 dies des de la publicació de les qualificacions de la primera prova).

c) Aptes sense plaça
Haver resultat apte/a sense plaça en els processos selectius per a l’accés a l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat: convocatòria de 2007 amb número de registre 146: 1,80 punts, convocatòria de 2003 amb número de registre 079: 1 punt.

Per a més informació

Si desitja més informació respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el següent formulari de contacte:

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88

Informació addicional

Tarifes

Inscripción