Auxiliar administratiu/va Universitat de Lleida

71.00

Prepara les teves oposicions al cos d’Aux. Administratius de la Universitat de Lleida amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_aux_admin_udl Categoria: Etiquetes: ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de universitat de lleida logo transparent

Horaris
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes de 9:00 a 13:00 h. 01/06/19
Tardes de 18:15 a 20:15 h, dos dies / setmana (Dimarts i dijous) 01/06/19
Per determinar Per determinar 2020

Estat de la convocat貌ria

Propera convocat貌ria (data per determinar):

Convocat貌ria anterior (2019):

Estructura de les proves

Basada en la convocat貌ria 2010:

 • Primera prova: Consta de dos exercicis que es realitzaran en un interval m铆nim de dos setmanes.
  1. Primer exercici: Test de coneixements sobre la totalitat del temari que figura a l’Annex 2 d’aquestes bases. De car脿cter obligatori i eliminatori.
   Aquest exercici consisteix a respondre un q眉estionari de 100 preguntes tipus test, m茅s 10 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals nom茅s una 茅s correcta.
  2. Segon exercici: sup貌sit pr脿ctic. De car脿cter obligatori i eliminatori.
   Aquest exercici el realitzaran els candidats que hagin superat el primer exercici.
   Consisteix a resoldre dos sup貌sits pr脿ctics d’entre 3 proposats pel Tribunal, relacionats amb els temes del 3 al 19 del temari previst a l’annex 2 d’aquestes bases, d’acord amb les funcions i les compet猫ncies professionals pr貌pies del cos i especialitat convocat que consten en els annexos 3 i 4.

Puntuaci贸 de la primera prova: La puntuaci贸 de la primera prova es determinar脿 sumant les puntuacions obtingudes en el conjunt del primer i
segon exercici.

 • Segona prova: 脡s la realitzaci贸 dels exercicis per acreditar els coneixements de llengua catalana i llengua castellana.
 • Tercera prova: test de compet猫ncies professionals. Obligat貌ria i no eliminat貌ria.
  Consisteix a respondre un q眉estionari sobre les compet猫ncies professionals del perfil professional de l’escala
  convocada, que consta en l’annex 4, mitjan莽ant el plantejament de situacions laborals que avalu茂n, en tot cas
  de manera positiva, la resposta escollida. El q眉estionari constar脿 de preguntes amb respostes alternatives el
  valor de les quals varia segons el grau d’aproximaci贸 al perfil.
  Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindr脿 en compte les conductes laborals manifestades en les respostes
  per a cadascuna de les compet猫ncies professionals descrites en l’annex 4.

Normativa i requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Uni贸 Europea o d’algun dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸, en els termes en qu猫 aquesta 茅s definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
  Tamb茅 hi poden participar el c貌njuge, descendents i descendents del c貌njuge, dels ciutadans espanyols i dels ciutadans d’altres estats membres de la Uni贸 Europea, sempre que no estiguin separats de dret o que siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin a c脿rrec d’ells.
  Aquest 煤ltim benefici ser脿 igualment aplicable a familiars de ciutadans d’altres estats quan aix铆 ho preveuen els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.
 • Tenir complerts els 16 anys i no haver assolit l’edat de jubilaci贸 for莽osa
 • Titulaci贸. Estar en possessi贸 del t铆tol acad猫mic de batxillerat elemental, de formaci贸 professional de primer grau, d’educaci贸 general b脿sica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de t猫cnic (LOGSE) o un d’equivalent, o b茅 qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en qu猫 finalitza el termini de presentaci贸 de sol路licituds.
  Si es tracta d’un t铆tol obtingut a l’estranger, cal disposar de la credencial o document justificatiu del reconeixement o de l’homologaci贸 del t铆tol expedit de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologaci贸, la consolidaci贸 i el reconeixement de t铆tols i estudis estrangers.
 • Llengua catalana. Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de sufici猫ncia (C1), de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaci贸 i certificaci贸 de coneixements de catal脿, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditaci贸 del coneixement del catal脿 i l’aran猫s en els processos de selecci贸 de personal i de provisi贸 de llocs de treball de les administracions p煤bliques de Catalunya.
 • Llengua castellana. Tenir els coneixements de llengua castellana de nivell superior (C2) si no tenen la nacionalitat espanyola.
 • No tenir cap malaltia o defecte f铆sic o ps铆quic que impedeixi el desenvolupament normal de les funcions corresponents, sense perjudici de la legislaci贸 sobre integraci贸 social de les persones disminu茂des.
 • No trobar-se inhabilitat penalment per al desenvolupament de funcions p煤bliques.
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari de qualsevol Administraci贸 o ocupaci贸 p煤blica.
 • Satisfer els drets d’examen

Est 茅s un resum dels requisits que figuren a la convocat貌ria. Haureu de consultar l’original per obtenir tots els detalls.

Temari

El temari sobre el qual versen les proves d’aquest proc茅s de selecci贸 茅s el que figura al聽DOGC N煤m. 8004 鈥 18.11.2019 annex 2 (P脿g. 150) de la present convocat貌ria.

La normativa i els coneixements recollits en el temari s贸n els vigents en la data de realitzaci贸 de les proves o els exercicis.

Perfil gen猫ric de les places d’auxiliar administratiu

Funcions b脿siques:

Realitzaci贸 de tasques de suport administratiu general i les espec铆fiques del seu 脿mbit de treball, amb l’objectiu d’assegurar el funcionament administratiu de la unitat.

Funcions fonamentals:

 • Elaborar i tramitar documentaci贸 i correspond猫ncia tenint cura del desenvolupament correcte dels processos habituals a cada destinaci贸.
 • Organitzar l’arxiu de la unitat.
 • Confeccionar documents habituals del seu 脿mbit, aix铆 com redactar i despatxar correspond猫ncia de la unitat.
 • Preparar la documentaci贸 necess脿ria per a les tasques compet猫ncia de la unitat.
 • Emplenar documents normalitzats i impresos (de car脿cter econ貌mic i administratiu)
 • Utilitzar equips inform脿tics per a la introducci贸 i/o extracci贸 de dades, i realitzar c脿lculs.
 • Realitzaci贸 i actualitzaci贸 de fitxers en suport manual o inform脿tic.
 • Classificar i arxivar la correspond猫ncia i documentaci贸.
 • Atenci贸 al p煤blic.
 • Proposar iniciatives de millora de l’administraci贸 i dels serveis als clients.
 • Tenir cura dels aspectes econ貌mics del seu 脿mbit.
 • Estar al corrent de les normes de r猫gim intern en els assumptes de compet猫ncia de la unitat.
 • Qualsevol altres de tipus similar que li siguin encomanades pels seus superiors, dins de les funcions pr貌pies de la seva categoria professional i preparaci贸 t猫cnica.

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 respecte als nostres cursos d’oposicions o inscriure’s en ells pot contactar amb el nostre responsable emplenant el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-mail SYMBOL芒聣聤 e-mail

 

 

 

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • alfred@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • C/Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • alfred@generalestudis.com

Aquest curs s’impartir脿 en catal脿!聽

Informaci贸 addicional

Tarifas

Inscripci贸