Institut Catal脿 de la Salut

69.00

Prepara les teves oposiciones al ICS amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_ICS_presencial Categoria: Etiquetes: ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de institut catal脿 de la salut

A General d’Estudis organitzem grups de preparaci贸 per a les seg眉ents categories de l’ICS:

Personal estatutari 脿rea funcional sanit脿ria:

  • Diplomat sanitari/脿ria en infermeria: 3301 places

Personal estatutari 脿rea funcional de gesti贸 i serveis:

  • Auxiliar administratiu/iva: 1304 places
  • Zelador: 474 places

La distribuci贸 de places per categoria de l’oferta p煤blica d’ocupaci贸 per a l’exercici 2017 es va publicar al ACORD 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissi贸 Executiva del Consell d’Administraci贸, pel qual s’aprova per a l’any 2017 l’oferta d’ocupaci贸 p煤blica addicional per a l’estabilitzaci贸 i la consolidaci贸 de l’ocupaci贸 temporal de l’Institut Catal脿 de la Salut i la seva distribuci贸 per categories.

Horaris i torns

Horaris
聽Dies 聽Hores 聽Data d’inici 聽Grup
Dissabtes de 09:00 a 15.00 h. 13/10/18 DSI – Diplomat Sanitari en Infermeria
De dilluns a dijous de 20.15 a 22.15 h. 17/09/18 NOU GRUP INTENSIU – Auxiliar Administratiu
Dimarts i dijous de 19.45 a 22.15 h. 18/09/18 Zeladors
Dissabtes de 9.00 a 14.00 h. 15/09/18 Zeladors

Estat de la convocat貌ria

Diplomat Sanitari en Infermeria
03/10/18 Publicada convocat貌ria: 3301 places de DSI DOGC N煤m. 7718 – 03.10.2018
03/10/18 Pla莽 de presentaci贸 de sol路licituds: del 04/10/2018 al 23/10/2018

Auxiliars administratius i zeladors
29/08/18 Publicada convocat貌ria: 1304 places Auxiliars DOGC N煤m. 7695 – 29.8.2018
29/08/18 Publicada convocat貌ria: 474 places de Zeladors DOGC N煤m. 7695 – 29.8.2018
29/08/18 Pla莽 de presentaci贸 de sol路licituds: del del 30/08/18 al 18/09/18

Categories: requisits i caracter铆stiques

Informaci贸 basada en la convocat貌ria publicada al DOGC n煤m. 7001 de 19/11/2015 i les bases generals que regulen els processos selectius per a l’acc茅s a la condici贸 de personal estatutari de l’Institut Catal脿 de la Salut, publicades al DOGC n煤m. 6988 de 02/11/2015.

La informaci贸 presentada en aquest web 茅s un resum de les bases publicades al DOGC corresponent; en cap cas es tracta d’una transcripci贸 铆ntegra de les mateixes.

Normativa i requisits

Titulaci贸

T铆tol de grau/diplomat universitari en infermeria o ajudant t猫cnic sanitari.

Nacionalitat

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Uni贸 Europea o de l’espai econ貌mic europeu o tenir el dret a la lliure circulaci贸 de treballadors d’acord al Tractat de la Uni贸 Europea o/a altres tractats ratificats per l’Estat espanyol o tenir reconegut aquest dret per norma legal.

Edat

Tenir complerts els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilaci贸 for莽osa.

Capacitat funcional

Tenir i acreditar la capacitat f铆sica i ps铆quica necess脿ria per a l’exercici de les funcions pr貌pies de la categoria i llocs convocats, la qual cosa s’acreditar脿 un cop superat el proc茅s selectiu, mitjan莽ant el reconeixement m猫dic en el centre que es determini o la presentaci贸 de certificat m猫dic oficial. La presa de possessi贸 est脿 supeditada al compliment d’aquest requisit.

Estructura de les proves

La fase oposici贸 versar脿 sobre les mat猫ries contingudes al temari publicat a aquest efecte. La puntuaci贸 m脿xima de la fase d’oposici贸 茅s igual al doble de la puntuaci贸 m脿xima de la fase del concurs.

Les proves de la fase d’oposici贸 s贸n obligat貌ries i eliminat貌ries, i constaran de les proves i / o exercici seg眉ents:

a) Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocat貌ria especifica. Aquest exercici el superar脿, com a m脿xim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

b) Una prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana, si escau, per totes les persones aspirants que no estiguin exemptes.

c) Una prova amb sup貌sits pr脿ctics referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta.

d) Una prova adre莽ada a acreditar les compet猫ncies en la categoria a la qual s’opta, mitjan莽ant les t猫cniques que el tribunal consideri m茅s adequats.

El tribunal pot acordar la realitzaci贸 d’una prova de car脿cter voluntari i no eliminatori sobre el coneixement de mat猫ries concretes relacionades amb les funcions pr貌pies de la categoria a la qual s’opta, amb una puntuaci贸 del 10% addicional de l’oposici贸.

Temari

Temari transversal per a totes las categories

Tema 1

La Llei d’ordenaci贸 sanit脿ria de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilitzaci贸 p煤blica de Catalunya (SISCAT): disposicions comunes en els centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relaci贸 amb la salut i l’atenci贸 sanit脿ria: dret d’informaci贸 sanit脿ria del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.

Tema 2

L’empresa p煤blica Institut Catal脿 de la Salut. Missi贸, visi贸 i valors. R猫gim jur铆dic, objectius, funcions i principis de gesti贸. Organitzaci贸 de l’Institut Catal脿 de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Catal脿 de la Salut. Compet猫ncies de l’Institut Catal脿 de la Salut.

Tema 3

L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, 脿mbit d’aplicaci贸, drets i deures, adquisici贸 i p猫rdua de la condici贸 de personal estatutari, actualitzaci贸 de coneixements, retribucions, incompatibilitats.

Tema 4

L’Estatut b脿sic de l’empleat p煤blic: objecte i 脿mbit d’aplicaci贸, codi de conducta dels empleats p煤blics. El II Acord de la mesa sectorial de negociaci贸 de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Catal脿 de la Salut.

Tema 5

Sistemes d’incentivaci贸 i promoci贸 professionals: la carrera professional, la direcci贸 per objectius i la retribuci贸 variable.

Tema 6

Llei org脿nica 15/1999, de 13 de desembre de protecci贸 de dades de car脿cter personal: 脿mbit d’aplicaci贸, conceptes b脿sics, principis de la protecci贸 de dades.

Tema 7

Llei de prevenci贸 de riscos laborals: conceptes b脿sics, drets i obligacions en mat猫ria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenci贸. Organitzaci贸 de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenci贸, la detecci贸, l’actuaci贸 i la resoluci贸 de situacions d’assetjament sexual, per ra贸 de sexe, de l’orientaci贸 sexual i / o de la identitat sexual a l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8

Ley17 / 2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuaci贸 dels poders p煤blics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la viol猫ncia masclista: objecte i finalitat.

Tema 9

Principis generals de la bio猫tica. El secret professional: concepte i regulaci贸 jur铆dica.

Tema 10

Qualitat: concepte i definici贸. Qualitat t猫cnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora cont铆nua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resoluci贸 de problemes: el diagrama causa-efecte.

Tema 11

Qualitat: concepte i definici贸. Qualitat t猫cnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora cont铆nua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resoluci贸 de problemes: el diagrama causa-efecte.


Temari espec铆fic per a diplomat/ada sanitari/a en infermeria

Tema 1. Tenir cura de la persona, la fam铆lia i la comunitat.

Tema 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc.

Tema 3. Ajudar (supervisar o suplir) el pacient en el compliment del tractament i fer-lo part铆cep.

Tema 4. Contribuir a garantir la seguretat i el proc茅s assistencial.

Tema 5. Facilitar el proc茅s d’adaptaci贸 i enfrontar-se al nou estat de salut.

Tema 6. Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 7. Prevenci贸 de riscos laborals.

Tema 8. Perfil competencial.

 

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
  • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
  • Tel: 973 28 08 88
  • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
  • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
  • Tel: 973 98 40 30
  • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifas

Inscripci贸