Cos Superior de la Generalitat

73.00

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Cos Superior amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_cuerpo_superior Categoria: Etiquetes: , ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

 

A l’abril de 2017 s’ha aprovat l’oferta p煤blica m茅s important dels 煤ltims anys: m茅s de 7.700 places. Entre els cossos d’administraci贸 general, s’han aprovat ofertes per als cossos Superior i Administratiu, que sumen un total de 1150 places. Al mes de novembre s’ha fet p煤blica la convocat貌ria de 760 places al DOGC n煤m. 8000 (12/11/2019).

Horaris de classe per al Cos Superior

Horaris de dissabte
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabte de 9:00 a 13:00 h. 2017

Estat de la convocat貌ria

Requisits espec铆fics i generals

Requisits espec铆fics

Places d’opci贸 general: doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutad脿 espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors.

Tamb茅 podran ser admesos el c貌njuge, els descendents i els descendents del c貌njuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els c貌njuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, per貌 visquin a c脿rrec dels seus progenitors.聽

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilaci贸 for莽osa.
 • Capacitat: posseir la capacitat f铆sica i ps铆quica necess脿ria per a l’exercici de les funcions pr貌pies de les places convocades.
 • Habilitaci贸: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions p煤bliques, separat / ada mitjan莽ant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administraci贸 p煤blica ni pert脿nyer al mateix cos o escala objecte de convocat貌ria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentaci贸 de sol路licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessi贸 com a funcionaris / 脿ries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases espec铆fiques en el grau adequat a les funcions pr貌pies de les places del cos i / o escala de l’Administraci贸 de la Generalitat objecte de convocat貌ria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases espec铆fiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administraci贸 General

Atenci贸 novetat! Referent a l’actic i la resta de m猫rits, la Generalitat en les 煤ltimes convocat貌ries, est脿 afegint les seg眉ents excepcions referents a fins quan es poden obtenir:

鈥淓s valoren els m猫rits que s’indiquen a continuaci贸 que s’hagin assolit fins a la data de finalitzaci贸 del termini de presentaci贸 de sol路licituds, llevat del m猫rit de compet猫ncies en tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸 (ACTIC), el termini del qual finalitza un cop transcorregut un mes a partir de l’endem脿 de la realitzaci贸 de la primera prova鈥. Per a m茅s informaci贸 llegir la convocat貌ria.

Estructura del proc茅s selectiu

Segons l’煤ltima DOGC n煤m. 8000 (12/11/2019).

La puntuaci贸 m脿xima de la fase d’oposici贸 茅s de 100 punts i est脿 constitu茂da per les provesi els exercicis que s’indiquen a continuaci贸:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari. De car脿cter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirant que participin pel torn de lliure acc茅s, consisteix a respondre un q眉estionari de 60 preguntes tipus test m茅s 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals nom茅s una 茅s correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari.
  • Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari. De car脿cter obligatori i eliminatori. Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure acc茅s, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu, el qual versar脿 sobre el contingut de la part comuna del temari
  • Tercer exercici: Consisteix a respondre un q眉estionari sobre les compet猫ncies professionals del perfil professional del cos convocat, mitjan莽ant el plantejament de situacions laborals que avalu茂n, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El q眉estionari constar脿 de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d’aproximaci贸 al perfil.
 • Segona prova. Aquesta prova 茅s espec铆fica de cada opci贸 i es convocar脿 de manera separada per a cada opci贸 per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar. Aquesta prova consta de dos exercicis que s贸n comuns per als dos torns (lliure acc茅s i promoci贸 interna).
  • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part espec铆fica del temari. De car脿cter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions. Consisteix a respondre un q眉estionari de 40 preguntes tipus test m茅s 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals nom茅s una 茅s correcta, sobre el contingut de la part espec铆fica del temari de l’opci贸 corresponent. Les preguntes sense resposta o amb m茅s d’una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta err貌nia es descompta una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • b) Segon exercici: sup貌sit pr脿ctic. De car脿cter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions. Consisteix a resoldre per escrit un sup貌sit pr脿ctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part espec铆fica corresponent, d’acord amb les funcions i les compet猫ncies professionals pr貌pies de l’escala convocada. Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l’escala i opci贸, i les compet猫ncies professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest sup貌sit, les persones participants poden disposar de material i de documentaci贸 en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.
 • Tercera prova. Exercicis de coneixement de llengua catalana i de llengua castellana.

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifas

Inscripci贸