Cos Administratiu de la Generalitat

73.00

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Cos Administratiu amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_cuerpo_administrativo Categoria: Etiquetes: , ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

A l’abril de 2017 s’ha aprovat l’oferta p煤blica m茅s important dels 煤ltims anys: m茅s de 7.700 places entre els diferents cossos de l’administraci贸. Entre els cossos d’administraci贸 general, s’han aprovat ofertes per al cos Administratiu, que sumen un total de 845 places.

Horaris de classe per al Cos Administratiu

Horaris a la nit
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dilluns i dimecres de 20:15 a 22:15 h. 19/10/20
Per confirmar Per confirmar Properament
Horaris de dissabte
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes de 9 a 13 h. 21/09/19
Dissabtes de 9 a 13 h. Properament

Modalitat Online


Estat de la convocat貌ria

 • Temari: consulti el nou temari de les proves d’acc茅s al Cos Administratiu.
 • Oferta d’ocupaci贸 2018: DOGC n煤m 7775 de 27/12/18.
 • Convocat貌ria pendent de publicaci贸: La previsi贸 segons l’Acord de Govern del 12/11/2020 茅s d’aproximadament 410 places a Administratius de la Generalitat. Possibilitat d’afegir un 10% m茅s addicional. Tot aix貌 sumat a l’Oferta p煤blica de 2017 de 435 places; es suma un total de 845 places.
 • Termini de presentaci贸 d’inst脿ncies: Pendent de publicaci贸.

Requisits espec铆fics i generales

Requisits espec铆fics

Estar en possessi贸 del t铆tol de batxillerat o t猫cnic.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutad脿 espanyol
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors.

Tamb茅 podran ser admesos el c貌njuge, els descendents i els descendents del c貌njuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els c貌njuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, per貌 visquin a c脿rrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilaci贸 for莽osa.
 • Capacitat: posseir la capacitat f铆sica i ps铆quica necess脿ria per a l’exercici de les funcions pr貌pies de les places convocades.
 • Habilitaci贸: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions p煤bliques, separat / ada mitjan莽ant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administraci贸 p煤blica ni pert脿nyer al mateix cos o escala objecte de convocat貌ria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentaci贸 de sol路licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessi贸 com a funcionaris / 脿ries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases espec铆fiques en el grau adequat a les funcions pr貌pies de les places del cos i / o escala de l’Administraci贸 de la Generalitat objecte de convocat貌ria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases espec铆fiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administraci贸 General

Estructura del proc茅s selectiu

Segons l’煤ltima convocat貌ria n煤m. 160 (01/04/2009).

La puntuaci贸 m脿xima de la fase d’oposici贸 茅s de 25 punts i est脿 constitu茂da per les proves i els exercicis que s’indiquen a continuaci贸:

 • Primera prova. Consta de tres exercicis.
  • Primer exercici: De car脿cter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un q眉estionari sobre compet猫ncies professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequaci贸 dels / de les aspirants al perfil de compet猫ncies professionals que consta a l’annex 2, en relaci贸 amb les tasques i funcions a desenvolupar pr貌pies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 45 minuts. La qualificaci贸 d’aquest exercici 茅s de 0 a 5 punts.
  • Segon exercici: Coneixements. Consisteix a respondre un q眉estionari de 50 preguntes m茅s quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals nom茅s una 茅s correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya. Les preguntes sense resposta o amb m茅s d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes err貌nies es valoraran negativament. Per cada resposta err貌nia es descomptar脿 una quarta part del valor d’una resposta encertada.
  • Tercer exercici: sup貌sit pr脿ctic. De car脿cter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resoluci贸 d’un o diversos sup貌sits pr脿ctics sobre l’aplicaci贸 dels coneixements i funcions a desenvolupar pr貌pies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realitzaci贸 del sup貌sit pr脿ctic, els / les aspirants no poden disposar de material ni de documentaci贸 en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoraci贸 d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pr脿ctica laboral, i la capacitat anal铆tica, de s铆ntesi i la qualitat de l’expressi贸 escrita en la seva realitzaci贸. El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificaci贸 d’aquest exercici 茅s de 0 a 10 punts. La puntuaci贸 m铆nima per superar-lo 茅s de 5 punts. El tribunal no haur脿 d’avaluar el tercer exercici dels / de les aspirants que hagin obtingut la qualificaci贸 de no apte / a en el segon exercici. La qualificaci贸 de la primera prova es determinar脿 sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.
 • Segona prova. Prova d’ofim脿tica pr脿ctica. Consta de tres exercicis:
  • Primer exercici: document administratiu. Consistir脿 en l’elaboraci贸 d’un document administratiu d’acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOficce-Writer, a elecci贸 de l’aspirant.
  • Segon exercici: processament de textos. Consistir脿 a respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word o OpenOffice-Writer, a elecci贸 de l’aspirant.
  • Tercer exercici: full de c脿lcul. Consistir脿 a respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de c脿lcul Microsoft Excel o OpenOffice-Calc, a elecci贸 de l’aspirant.
 • Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifes

Inscripci贸