Cos de mestres d’Educaci贸 Prim脿ria, Infantil i Angl猫s

60.00

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Cos d’ensenyament amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_educacion_primaria Categoria: Etiquetes: , ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Generalitat de Catalunya Ensenyament

Si vols treballar en una escola p煤blica com a mestre de Prim脿ria (de qualsevol altra especialitat) i Infantil, t’ajudarem a aconseguir-ho.

L鈥檕ferta d鈥檕cupaci贸 p煤blica per al 2020 inclou 1.356 places per a la consolidaci贸 de l鈥檕cupaci贸 temporal i 1.796 places per a reposici贸 de jubilacions. Per consultar les xifres per tipus de professorat, accedeixi mitjan莽ant l’enlla莽 anterior.

Horaris de classe per a Educaci贸 Prim脿ria i Infantil

Horaris a la nit
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Divendres (Mestres Prim脿ria angl猫s) De 18:00 a 22:00 hores 15 de setembre de 2020
Per determinar Per determinar 2021

*RESERVA DE PLACES OBERTA perqu猫 hi ha una r脿tio m脿xima d鈥檃lumnes per grup de 20.

**En aquestes sessions es prepararan totes les proves excepte el desenvolupament del tema.

***El grup de Mestres d’Angl猫s 煤nicament es far脿 grup en l’horari de divendres.

Horaris de dissabte
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes (Mestres Prim脿ria) De 9:00 a 13:00 hores 19 de setembre de 2020
Dissabtes (Mestres Infantil) De 9:00 a 13:00 hores 19 de setembre de 2020
Per determinar Per determinar 2021

*RESERVA DE PLACES OBERTA perqu猫 hi ha una r脿tio m脿xima d鈥檃lumnes per grup de 20.

**En aquestes sessions es prepararan totes les proves excepte el desenvolupament del tema.

***El grup de Mestres d’Angl猫s 煤nicament es far脿 grup en l’horari de divendres.


Estat de la convocat貌ria

Places previstes: 2117 (pendent de confirmaci贸)

 • Torn lliure:
 • Discapacitats:
 • Promoci贸 interna:
 • Promoci贸 interna discapacitats:

M茅s informaci贸 sobre els processos anteriors:

Requisits espec铆fics i generales

Requisits espec铆fics

Tenir (o reunir les condicions per a l’expedici贸) el t铆tol de Mestre; la diplomatura de Professor d’Educaci贸 General B脿sica o Mestre d’Ensenyament Primari, o el t铆tol de grau corresponent.

Requisits generals

  1. Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d鈥檜n altre estat membre de la Uni贸 Europea o d鈥檜n estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, hi sigui d鈥檃plicaci贸 la lliure circulaci贸 de treballadors, o b茅 tenir la condici贸 de c貌njuge, de descendent o de descendent del c貌njuge (ser menor de 21 anys o m茅s gran d’aquesta edat, per貌 que visqui a c脿rrec dels seus progenitors).
  2. Tenir 16 anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l’edat establerta per a la jubilaci贸 amb car脿cter general.
  3. Tenir alguna de les titulacions que determina la convocat貌ria per a cada cos, o reunir-ne les condicions per a l’expedici贸.
  4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitaci贸 f铆sica o ps铆quica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat a qu猫 s’opta.
  5. No haver estat separat, mitjan莽ant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions p煤bliques, ni trobar-se en inhabilitaci贸 absoluta o especial per a llocs de treball o c脿rrecs p煤blics per resoluci贸 judicial, per accedir al cos o escala de funcionari.
  6. No haver estat condemnat per sent猫ncia ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
  7. No ser funcionari de carrera, en pr脿ctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Estructura del proc茅s selectiu

Segons publicaci贸 de la convocat貌ria: DOGC 7782 (07.01.2019).

6.1.4 Proves d’idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d’idiomes moderns del cos de mestres s’hauran de realitzar en l’idioma corresponent, d’acord amb el que preveu l’article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programaci贸 did脿ctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, tamb茅 haur脿 de realitzar-se en l’idioma corresponent.

6.2 Prova d’acreditaci贸 del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola. (que no estiguin exempts)

6.3 Prova de coneixements de les dues lleng眉es oficials a Catalunya, tant en l’expressi贸 oral com en l’escrita (que no estiguin exempts)

6.4.1 Proves de la fase d’oposici贸.

La fase d’oposici贸 consta de dues proves eliminat貌ries. La seva superaci贸 permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.1 Primera prova.

T茅 per objecte la comprovaci贸 de l’aptitud pedag貌gica de l’aspirant i el seu domini de les t猫cniques necess脿ries per a l’exercici docent. Consisteix en la presentaci贸 d’una programaci贸 did脿ctica i en la preparaci贸 i exposici贸 oral d’una unitat did脿ctica. Per a l’avaluaci贸 d’aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

Part A) de la primera prova: programaci贸 did脿ctica.

Presentaci贸 d’una programaci贸 did脿ctica que ha de fer refer猫ncia al curr铆culum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusi贸 i la perspectiva de g猫nere.

En les especialitats del cos de mestres la programaci贸 ha d’incloure la planificaci贸 del curr铆culum d’un 脿mbit (o de diversos 脿mbits en el cas de l’educaci贸 prim脿ria), 脿rea (o de diverses 脿rees en el cas de l’educaci贸 infantil) relacionats amb l’especialitat per a la qual es participa, en la qual s’ha d’especificar, almenys, les capacitats o les compet猫ncies, els continguts, els criteris d’avaluaci贸, la metodologia, incloent-hi l’煤s pertinent de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, l’enfocament globalitzador amb altres 脿mbits o 脿rees, la distribuci贸 temporal, la gesti贸 de l’aula, aix铆 com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenci贸 educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

Part B) de la primera prova: unitat did脿ctica.

La preparaci贸 i exposici贸 oral, davant el tribunal, d’una unitat did脿ctica, pot estar relacionada amb la programaci贸 presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l’aspirant ha de triar la unitat did脿ctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pr貌pia programaci贸. En el segon cas l’aspirant ha de triar la unitat did脿ctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat.

L’exposici贸 de la unitat did脿ctica es realitza en sessi贸 p煤blica.

6.4.1.2 Segona prova.

T茅 per objecte la demostraci贸 dels coneixements espec铆fics de l’especialitat a la que s’opta i consta de dues parts que s贸n valorades de manera conjunta.

Part A) de la segona prova: prova pr脿ctica.

En totes les especialitats s’ha de realitzar una prova pr脿ctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formaci贸 cient铆fica i el domini de les habilitats instrumentals o t猫cniques corresponents a l’especialitat a qu猫 s’opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les compet猫ncies per part dels alumnes, d’acord amb les especificacions, pautes i criteris que s’inclouen a l’annex 7.

Per a la realitzaci贸 d’aquesta prova, en el cos de mestres, l’aspirant pot disposar de la
normativa d’ordenaci贸 curricular

Part B) de la segona prova: desenvolupament d’un tema.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els criteris seg眉ents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar d’entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s’ha de triar d’entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre cinc temes.Segons convocat貌ria

 

Segons publicaci贸 de la convocat貌ria: DOGC 8042 (15.01.2020).

6.5.1 Proves de la fase d’oposici贸.

La fase d’oposici贸 consta de dues proves eliminat貌ries. La seva superaci贸 permet a l’aspirant passar a la fase de concurs.

6.5.1.1 Primera prova.

T茅 per objecte la comprovaci贸 de l’aptitud pedag貌gica de l’aspirant i el seu domini de les聽 t猫cniques necess脿ries per a l’exercici docent. Consisteix en la presentaci贸 i defensa d’una programaci贸 did脿ctica i en la preparaci贸 i exposici贸 oral d’una unitat did脿ctica.

 • Part A: programaci贸 did脿ctica
 • Part B: unitat did脿ctica

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superaci贸 els aspirants han d’obtenir una puntuaci贸 igual o superior a cinc punts.

Part A) de la primera prova: programaci贸 did脿ctica.

Presentaci贸 d’una programaci贸 did脿ctica elaborada per l’aspirant que ha de fer refer猫ncia al curr铆culum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusi贸 educativa i la perspectiva de g猫nere i que ha d’incloure la planificaci贸 del curr铆culum d’una mat猫ria, cr猫dit, m貌dul professional, nivell o assignatura relacionada amb l’especialitat per a la qual es participa. En el cas de l’especialitat d’orientaci贸 educativa la programaci贸 did脿ctica consisteix en un pla d’actuaci贸 educativa.

En la programaci贸 did脿ctica s’han d’especificar, almenys, els objectius, les compet猫ncies, les capacitats o els resultats d’aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluaci贸, la metodologia, la distribuci贸 temporal i l’agrupament d’alumnes, aix铆 com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l’atenci贸 a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Aquesta programaci贸 es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en qu猫 el professorat de l’especialitat tingui atribu茂da compet猫ncia docent per a impartir-lo i la seva elaboraci贸 s’ha d’ajustar al que es disposa a l’annex 5.

La defensa de la programaci贸 o del pla d’actuaci贸 educativa inclou la resposta a les q眉estions pedag貌giques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.

Els aspirants han de lliurar l’esmentada programaci贸 al tribunal en l’acte de presentaci贸.

Un cop llegida pel tribunal, aquesta programaci贸 s’ha de presentar i defensar en el moment en qu猫 l’aspirant sigui convocat a aquest efecte pel mateix tribunal.

En el moment de la presentaci贸, l’aspirant pot utilitzar un exemplar de la programaci贸 aportat per ell mateix i un gui贸, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposici贸 i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el gui贸 en paper o, en el cas del gui贸 en format digital, s’ha de portar el document impr猫s i lliurar-lo al tribunal.

Si l’aspirant no presenta aquesta programaci贸 s’ent茅n que renuncia a continuar en el proc茅s selectiu i perd tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.

La presentaci贸 i defensa de la programaci贸 es realitza en sessi贸 p煤blica.

Part B) de la primera prova: unitat did脿ctica.

La preparaci贸 i exposici贸 oral, davant el tribunal, d’una unitat did脿ctica, pot estar relacionada amb la programaci贸 presentada per l’aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l’aspirant ha de triar la unitat did脿ctica d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix, de la seva pr貌pia programaci贸. En el segon cas l’aspirant ha de triar la unitat did脿ctica d’un tema d’entre tres extrets a l’atzar per ell mateix, del temari oficial de l’especialitat. La programaci贸 de l’aspirant ha de contenir un m铆nim de 6 unitats.

En l’exposici贸 de la unitat did脿ctica s’han de concretar, almenys, els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir, les compet猫ncies o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d’avaluaci贸, les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodol貌gics b脿sics, la temporitzaci贸 i les connexions amb altres mat猫ries, cr猫dits o m貌duls professionals o assignatures
relacionades, aix铆 com les estrat猫gies d’atenci贸 educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per a l’exposici贸 de la unitat did脿ctica, l’aspirant pot utilitzar un gui贸, que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d’esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposici贸 i que, en qualsevol dels dos casos, s’ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, el gui贸 en paper o, en el cas del gui贸 en format digital, s’ha de portar el document impr猫s i lliurar-lo al tribunal.

En la mesura del possible les seus dels tribunals facilitaran la utilitzaci贸 dels mitjans t猫cnics que siguin necessaris per a la defensa de la programaci贸 i de la unitat did脿ctica.

En qualsevol cas a l’acte de presentaci贸 s’ha de concretar com es pot fer 煤s d’aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.
L’exposici贸 de la unitat did脿ctica es realitza en sessi贸 p煤blica.

La superaci贸 d’aquesta prova permet a l’aspirant passar a la segona prova.

6.5.1.2 Segona prova.

T茅 per objecte la comprovaci贸 dels coneixements espec铆fics de l’especialitat a la qual s’opta i les habilitats per a construir situacions d’aprenentatge. Consta de dues parts que s贸n valorades de manera conjunta:

 • Part A. Prova pr脿ctica
 • Part B. Desenvolupament d’un tema

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta segona prova els aspirants han d’obtenir una puntuaci贸 m铆nima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la seg眉ent manera:

 • La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuaci贸 del total de laprova.
 • La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuaci贸 del total de laprova.

Per superar cadascuna de les dues parts s’ha d’obtenir una puntuaci贸 m铆nima de 2.5 punts a cadascuna d’elles i aix铆, quan se superin, poder aplicar la ponderaci贸 corresponent.

Part A) de la segona prova: prova pr脿ctica.

En totes les especialitats s’ha de realitzar una prova pr脿ctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formaci贸 cient铆fica i el domini de les habilitats instrumentals o t猫cniques corresponents a l’especialitat a qu猫 s’opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d’aprenentatge que promoguin l’assoliment de les compet猫ncies per part dels alumnes.

Els aspirants dels cossos d’arts pl脿stiques i disseny no poden disposar de la normativa d’ordenaci贸 curricular, pel seu nivell de concreci贸 i per garantir els objectius de la prova

Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pr脿ctica en relaci贸 amb la situaci贸 d’aprenentatge a l’aula.
L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps m脿xim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps m脿xim de deu minuts.

Si 茅s el cas, per a la realitzaci贸 de la prova pr脿ctica l’aspirant ha de dur els estris o elements indicats a l’acte de presentaci贸 i fets p煤blics pr猫viament al tauler d’anuncis.

En el cas que s’utilitzin eines digitals 茅s responsabilitat de l’aspirant garantir que el suport inform脿tic que es lliuri al tribunal contingui la prova realitzada. En conseq眉猫ncia, ha de ser degudament revisat per l’aspirant abans del seu lliurament.

Part B) de la segona prova: desenvolupament d’un tema.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per l’aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat, tenint en compte els criteris seg眉ents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar d’entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s’ha de triar d’entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realitzaci贸 茅s d’un m脿xim de dues hores.

La part B) de la segona prova en totes les especialitats, 茅s an貌nima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcci贸 s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants.

 

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifas

Inscripci贸