Cos de gesti贸 de la Generalitat

73.00

Prepara les teves oposicions a la Generalitat: Cos de Gesti贸 amb nosaltres!

馃憞 Preu inscripci贸

Neteja

SKU: oposiciones_cuerpo_de_gestion Categoria: Etiquetes: , ,

Descripci贸

Els cursos de preparaci贸

Resultado de imagen de generalitat de catalunya sense fons

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupaci贸 p煤blica parcial per a l’estabilitzaci贸 i consolidaci贸 de l’ocupaci贸 temporal del personal al servei de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Horaris de classe per al Cos Administratiu

Horaris a la nit
聽Dies 聽Hores 聽Inici
Dissabtes De 9:00 a 15:00 hores 2020
Per determinar Per determinar 2020
Horaris de dissabte
聽Dies 聽Hores 聽Inici
3 dies entre setmana De 20:15 a 22:15 hores 2020
Per determinar Per determinar 2020

Estat de la convocat貌ria

Convocat貌ria 2020:

 • Temari: Resoluci贸 PDA/482/2020, de 21 de febrer, DOGC 8072 (26.02.2020).
 • Oferta d’ocupaci贸: ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupaci贸 p煤blica parcial per a l’estabilitzaci贸 i consolidaci贸 de l’ocupaci贸 temporal del personal al servei de l’Administraci贸 de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
 • Convocat貌ria publicada: previsi贸 oficial per al segon semestre de 2020.
 • Termini de presentaci贸 d’inst脿ncies: Pendent de publicaci贸.

Places previstes: 313 places

 • Torn lliure:
 • Discapacitats:
 • Promoci贸 interna:
 • Promoci贸 interna discapacitats:

M茅s informaci贸 sobre els processos anteriors:

Requisits espec铆fics i generales

Requisits espec铆fics

Places d’opci贸 general: enginyeria t猫cnica, diplomatura universit脿ria de primer cicle, arquitectura t猫cnica o grau corresponent.

Requisits generals

  • Nacionalitat:
   1. Ser ciutad脿 espanyol o,
   2. Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors.

Tamb茅 podran ser admesos el c貌njuge, els descendents i els descendents del c貌njuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Uni贸 Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Uni贸 Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulaci贸 de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els c貌njuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint anys o majors d’aquesta edat, per貌 visquin a c脿rrec dels seus progenitors.

 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilaci贸 for莽osa.
 • Capacitat: posseir la capacitat f铆sica i ps铆quica necess脿ria per a l’exercici de les funcions pr貌pies de les places convocades.
 • Habilitaci贸: no estar inhabilitat / ada per a l’exercici de les funcions p煤bliques, separat / ada mitjan莽ant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administraci贸 p煤blica ni pert脿nyer al mateix cos o escala objecte de convocat貌ria.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentaci贸 de sol路licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de possessi贸 com a funcionaris / 脿ries de carrera.

 • Llengua catalana: posseir els coneixements de llengua catalana del nivell requerit a les bases espec铆fiques en el grau adequat a les funcions pr貌pies de les places del cos i / o escala de l’Administraci贸 de la Generalitat objecte de convocat貌ria.
 • Llengua castellana: els / les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana del nivell requerit a les bases espec铆fiques.

Normativa sobre els processos selectius a l’Administraci贸 General

Estructura del proc茅s selectiu

Segons l鈥櫭簂tima convovocat貌ria: DOGC 5456 (02.09.2009).

FASE D鈥橭POSICI脫
El proc茅s selectiu constar脿 d鈥檜na fase d鈥檕posici贸 i d鈥檜na fase de concurs. La puntuaci贸 d鈥檃questa fase de concurs 茅s d鈥檜n 33% de la puntuaci贸 global de tot el proc茅s selectiu, mentre que la fase d鈥檕posici贸 es valora amb un m脿xim de 25 punts, 茅s a dir, el 67% de la puntuaci贸 total.

A) PRIMERA PROVA. Consta de quatre exercicis

– Primer exercici:聽compet猫ncies professionals.

De car脿cter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a respondre la totalitat de preguntes que composen un q眉estionari sobre compet猫ncies professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d鈥檃dequaci贸 de les persones aspirants al perfil professional que consta a l鈥檃nnex 2 de la convocat貌ria, en relaci贸 amb les tasques i funcions a desenvolupar pr貌pies de l鈥檈scala de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 general del cos de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya.

Perfil de compet猫ncies professionals

– Comprom铆s amb el servei p煤blic a desenvolupar i consci猫ncia organitzativa
– Orientaci贸 als resultats i a la millora
– Organitzaci贸 i planificaci贸 del treball
– Treball en equip
– Capacitat de presa de decisions
– Orientaci贸 al ciutad脿
– Actualitzaci贸 professional

Temps: El tribunal fixar脿 el temps per a realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora.
Qualificaci贸: de 0 a 5 punts.

– Segon exercici: coneixements.

De car脿cter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre un q眉estionari de 80 preguntes m茅s 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals nom茅s una 茅s correcta, sobre el contingut dels temes 1 a 44 per les persones aspirants que participin pel torn lliure (i, 煤nicament de 50 preguntes m茅s 4 de reserva, dels temes 1 a 4 de l鈥檈p铆graf 1, 鈥淒ret C脿rrecs i personal constitucional鈥; temes 5 a 8 de l鈥檈p铆graf 2, 鈥淟鈥檕rganitzaci贸 pol铆tica i administrativa de l鈥橢stat; temes 9 a 12 de l鈥檈p铆graf 3, 鈥淟a Uni贸 Europea鈥; temes 13 a 15 de l鈥檈p铆graf 4, 鈥淟鈥檕rganitzaci贸 pol铆tica i administrativa de Catalunya鈥; temes 16 a 23 de l鈥檈p铆graf 5, 鈥淟鈥橝dministraci贸 p煤blica. El dret administratiu鈥; temes 27 a 29 de l鈥檈p铆graf 7, 鈥淓stad铆stica鈥; temes 30 a 34 de l鈥檈p铆graf 8, 鈥淕esti贸 p煤blica鈥; i temes 40 a 44 de l鈥檈p铆graf 10 Pol铆tiques p煤bliques, per les que participin pel torn de promoci贸 interna).
Les preguntes sense resposta o amb m茅s d鈥檜na resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes err貌nies es valoraran negativament. Per cada resposta err貌nia es descomptar脿 una quarta part del valor d鈥檜na resposta encertada.
En cas que s鈥檃cordi l鈥檃nul鈥aci贸 d鈥檃lguna pregunta per incorrecci贸 en el seu plantejament, incorrecci贸 de totes les respostes plantejades o correcci贸 de m茅s d鈥檜na s鈥檌nclour脿, als efectes del c脿lcul de la qualificaci贸 resultant, la primera de les preguntes de reserva i aix铆 successivament.

Temps: El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure (i 1 hora per al torn de promoci贸 interna).
Qualificaci贸: de 0 a 5 punts. La puntuaci贸 m铆nima per superar-lo 茅s de 2,5 punts.

– Tercer exercici: preguntes de resposta breu.

De car脿cter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part espec铆fica corresponent a cada opci贸 del temari.
Es realitzar脿, de manera no simult脿nia, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol鈥icitud.

Temps: El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 15 minuts.
Qualificaci贸: La qualificaci贸 d鈥檃quest exercici 茅s de 0 a 5 punts. La puntuaci贸 m铆nima per superar-lo 茅s de 2,5 punts.

El tribunal no haur脿 d鈥檃valuar el tercer exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificaci贸 de no aptes en el segon.

– Quart exercici: sup貌sit pr脿ctic.

De car脿cter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un sup貌sit pr脿ctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part espec铆fica corresponent a cada opci贸 del temari relacionat amb les funcions a desenvolupar pr貌pies de l鈥檈scala de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 general del cos de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, d鈥檃cord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzar脿, de manera no simult脿nia, un sup貌sit pr脿ctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol鈥icitud.
Per a la realitzaci贸 d鈥檃quests sup貌sits, les persones participants podran disposar de material i de documentaci贸 en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoraci贸 d鈥檃quest exercici, el tribunal tindr脿 en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pr脿ctica laboral, com la capacitat anal铆tica, de s铆ntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressi贸 i presentaci贸.

Temps: El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 45 minuts.
Qualificaci贸: de 0 a 10 punts. La puntuaci贸 m铆nima per superar-lo 茅s de 5 punts.

El tribunal no haur脿 d鈥檃valuar el quart exercici de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificaci贸 de no aptes en el tercer.
La puntuaci贸 de la prova es determinar脿 sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldr脿 haver superat els exercicis segon, tercer i quart.

B) SEGONA PROVA. EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (SI S鈥橢SCAU)
Consta de dos exercicis

– Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De car脿cter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n鈥檈stiguin exemptes, consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
Primera.聽S鈥檋i avaluaran el domini de l鈥檈xpressi贸 escrita, mitjan莽ant la redacci贸 d鈥檜n text de 200 paraules com a m铆nim; de la comprensi贸 lectora, per mitj脿 de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gram脿tica i el vocabulari, mitjan莽ant exercicis d鈥檃valuaci贸 del coneixement de l鈥檕rtografia, la morfologia, la sintaxi i el l猫xic.
Segona.聽S鈥檋i avaluar脿 l鈥檈xpressi贸 oral, per mitj脿 de la lectura en veu alta d鈥檜n text i d鈥檜na conversa i/o exposici贸 sobre temes generals d鈥檃ctualitat.

Temps: El tribunal fixar脿 el temps per realitzar aquest exercici, que no podr脿 ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
Qualificaci贸: n鈥櫭﹕ d鈥檃pte/a o no apte/a.

– Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De car脿cter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n鈥檈stiguin exemptes, s鈥檋aur脿 de realitzar un exercici escrit, que consistir脿 en una redacci贸 de 200 paraules, com a m铆nim, i un d鈥檕ral, en el qual hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s鈥檈scau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici ser脿 avaluat pel tribunal.

Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
Qualificaci贸: n鈥櫭﹕ d鈥檃pte/a o no apte/a.

Exempci贸 dels exercicis de la segona prova
Restaran exempts de realitzar aquest exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les lleng眉es catalana i castellana d鈥檃cord a el que estableix la Base 5 de les Bases Generals aprovades per Resoluci贸 GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/2007) i no es trobin a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es far脿 p煤blica al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS聽(M猫rits que es valoren 鈥搕orn lliure-)

a) Serveis prestats.

Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales d鈥檃dministraci贸 general o categories de personal estatutari de gesti贸 i serveis del subgrup de titulaci贸 A2 o categories laborals hom貌logues, a ra贸 de 0,07 punts per mes treballat, fins a un m脿xim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pr貌pies de l鈥檈scala de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 general del cos de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 (subgrup A2).
Amb car脿cter excepcional, en les places d鈥檕pci贸 de prevenci贸 es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulaci贸 A2, o categories laborals hom貌logues a ra贸 de 0,07 punts per mes treballat, fins a un m脿xim de 5,80 punts, sempre i quan s鈥檋agin dut a terme funcions de prevenci贸 de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.

b) Altres m猫rits.

Titulacions. Es valoren titulacions universit脿ries de llicenciatura, diplomatura o graus corresponents, m脿sters o postgraus que siguin rellevants en relaci贸 amb les funcions a desenvolupar en les places convocades, fins a un m脿xim de 5 punts, d鈥檃cord amb el seg眉ent barem:
– Llicenciatures, diplomatures o graus corresponents: 2,5 punts.
– M脿sters amb una c脿rrega lectiva m铆nima de 30 cr猫dits: 1,50 punts.
– Postgraus amb una c脿rrega lectiva m铆nima de 15 cr猫dits: 1 punt.
La titulaci贸 al鈥egada com a requisit per poder participar en el proc茅s selectiu no es podr脿 valorar com a m猫rit en la fase de concurs de la convocat貌ria. Als efectes de poder donar compliment a aquesta previsi贸, caldr脿 que les persones aspirants indiquin quina 茅s la titulaci贸 al鈥egada com a requisit de participaci贸 i l鈥檃portin tamb茅 dins del termini de deu dies previst per a l鈥檃creditaci贸 de m猫rits.
Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present proc茅s, es valora l鈥檋aver resultat apte/a sense pla莽a en el proc茅s selectiu per a l鈥檃cc茅s a l鈥檈scala de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 general del cos de gesti贸 d鈥檃dministraci贸 de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resoluci贸 GAP/3573/2007, de 26 de novembre, publicada al DOGC n煤m. 5020, de 30.11.2007 (n煤m. de registre de la convocat貌ria 157): 1,50 punts.

Per a m茅s informaci贸

Si desitja m茅s informaci贸 o incriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el seg眉ent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

Tamb茅 pot enviar un correu electr貌nic a l’atenci贸 del responsable dels cursos: Sr. Alfred Sis贸:

E-MAIL SYMBOL芒聣聤 e-mail

O si ho prefereix pot despla莽ar-se presencialment o contactar telef貌nicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Bal脿fia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Informaci贸 addicional

Tarifes

Inscripci贸