Bombers voluntaris Generalitat

Prepara les teves oposicions a la Secció Activa del cos de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya amb nosaltres!

Descripció

Els cursos de preparació

Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

Resultado de imagen de logo bombers

La convocatòria de 2021 està destinada a cobrir 200 places de la Secció Activa del cos de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

NOU CURS 2021 (42 h de duració)
 Dies  Hores Data d’inici
Formació per videoconferència. (Possibilitat de veure les classes en diferit).

També pots aconseguir amb nosaltres el Permís de conduir C.

De 20:15 a 22:15 h. 25 març 2021

Estat de la convocatòria

Convocatòria de la Secció Activa del cos de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya (2021):

 • Publicada convocatòria de la Secció Activa del cos de Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya al DOGC núm. 8302 – 23.12.2020.
 • Data prevista de les proves: –

Requisits*

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir els requisits següents:

 1. Edat: Haver complert divuit anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 2. Titulació: Tenir el títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria o qualsevol altre de nivell superior. Així mateix, s’aplicarà el que disposa l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen les equivalències amb els títols en graduat en Educació Secundària Obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, modificada per l’Ordre EDU/520/2011, de 7 de març. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.
 3. Residència: Tenir la residència respecte del parc de bombers al qual vol ser adscrit dins la isòcrona de resposta operativa de fins a 30 minuts i 00 segons. A l’efecte de comprovar aquest requisit, l’adreça del domicili de residència que la persona participant faci constar a la seva sol·licitud de participació ha de coincidir amb l’adreça que consti registrada al padró municipal d’habitants que correspongui. Aquest requisit d’adscripció dins la isòcrona de resposta operativa indicat a l’apartat anterior es comprovarà d’ofici de conformitat amb les dades que consten a la Web Isòcrona a parcs de bombers voluntaris a la qual es pot accedir mitjançant l’enllaç.
 4. Capacitat: No patir cap malaltia ni discapacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la Secció Activa del cos de bombers voluntaris.
 5. Llengua catalana: Tenir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
 6. Llengua castellana: Tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior.
 7. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals: No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.

* Per a l’admissió en aquest procés selectiu, les persones participants han de complir, el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins a la data de nomenament com a membre de la Secció Activa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat, els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a les llengües catalana i castellana.


Aquest text és un resum dels requisits de l’última convocatòria i en cap cas substitueix el text original de la publicació oficial.

Per a més informació

Si desitja més informació o inscriure’s a les nostres oposicions pot contactar amb el nostre responsable omplint el següent formulari de contacte:

Resultado de imagen de formulario imagen

També pot enviar un correu electrònic a l’atenció del responsable dels cursos: Sr. Josep Blasco:

E-MAIL SYMBOL≊ e-mail

O si ho prefereix pot desplaçar-se presencialment o contactar telefònicament amb les nostres seus:

GdE Lleida:
 • C/ Alcalde Costa, 18, 25002 Lleida
 • Tel: 973 28 08 88
 • info@generalestudis.com
GdE Balàfia:
 • Corregidor Escofet, 86, 25005 Lleida
 • Tel: 973 98 40 30
 • balafia@generalestudis.com

Aquest curs s’impartirà en català!