Coneix el nostre mètode!

SOM EL TEU CENTRE DE CURSOS I OPOSICIONS PRESENCIAL/ONLINE

A General d’Estudis, des de 1988, centrem la nostra atenció a promoure la formació d’una manera professional i amena, reforçant els valors tradicionals que sempre ens han identificat, més de 30 anys dedicats a la millora acadèmica i laboral dels nostres alumnes.

En els nostres centres oferim cursos subvencionats per a aturats i treballadors, cursos d’idiomes, cursos monogràfics, cursos de preparació a les oposicions, cursos de preparació a les proves d’accés a la Universitat i a Cicles Formatius, repassos, escola de nens, com algunes de les nostres principals activitats a destacar.

El centre d’ensenyament privat amb més oferta formativa a mida, personalitzada i ara també en línia.

Prova amb nosaltres l’apassionant món de la formació online!

Missió

Formar els nostres alumnes perquè superin reptes i es converteixin en els millors professionals del demà, ajudant l’alumnat al llarg de tot el procés d’ensenyament – aprenentatge.

Visió

Ser un centre de referència en formació de cursos i oposicions. Oferint una formació a mida, personalitzada i online, on l’alumne és el centre i General d’Estudis el guia que l’acompanya en tot moment per aconseguir el seu èxit.

Valors

Orientació a l'alumne 100%
Compromís amb l'aprenentatge 100%
Ajuda a l'alumnat 100%
Experiència en cursos i oposicions 100%
Compromís social 100%
Innovació i creativitat 100%
Professionalització 100%
Treball, esforç i constància 100%

Projecte educatiu

10/10

El nostre projecte educatiu sistematitza i concreta la manera que té General d’Estudis d’entendre l’educació a partir de la seva oferta acadèmica, principalment cursos formatius i oposicions. L’interès per l’educació sorgeix quan els seus socis fundadors es plantegen oferir a la ciutat de Lleida una proposta on s’acompanyi l’alumne a aconseguir una millor formació i preparació per a aquella ocupació que tant anhela.

Després de complir trenta anys de l’inici d’aquell petit projecte, podem afirmar que General d’Estudis ha pogut acompanyar en el creixement humà i professional d’una infinitat d’alumnes i exalumnes, sempre des de la proximitat, el bon fer i l’orientació a descobrir les seves aptituds; la qual cosa s’estableix com un codi de bones pràctiques que es transmet entre els diferents docents que han impartit classes al nostre centre. Sense oblidar els nostres alumnes, els quals pretenem que participin íntegrament d’aquest procés, sent cridats a experimentar el que nosaltres coneixem com a metodologia GdE i amb la qual el seu èxit personal i professional queda garantit.

Aquest projecte educatiu, pretén ser l’instrument que permeti orientar i concretar la proposta educativa metodològica que mostri l’essència d’una pròpia manera de fer i d’entendre l’educació des d’una perspectiva pròpia de General d’Estudis. Per això a continuació us desgranarem en què consisteix més exactament la nostra proposta metodològica, o com nosaltres la coneixem: Metodologia GdE (GdE-learning).

Metodologia GdE-learning

0
e-learning
0
Alumne centre de l'aprenentatge
0
Itinerari dinàmic
0
Formació de qualitat
0
Rúbriques
0
Professor-mentor-guia
0
Disseny instruccional

La nostra metodologia GdE-learning es basa en el concepte e-learning, un terme viu, en constant evolució, provinent de l’educació a distància; un nou paradigma educacional, un nou sistema que recull les necessitats dels alumnes i els docents en l’era de la informació que, juntament amb la tecnologia com a tercer actor imprescindible, intenta donar resposta a una nova realitat que convergeix cap a una educació més col·laborativa, centrada en l’alumnat i en les tasques que fa mitjançant l’ús de les TIC.

Des d’aquest context, és molt important identificar els aspectes descriptius d’aquesta nova realitat educacional per escollir un bon model pedagògic que els sostenti. Llegim que entre els models pedagògics més coneguts, trobem en primer lloc, els transmissors, centrats en la figura del docent i l’alumne com a ent passiu que rep informació i l’acumula; en segon lloc, els basats en la pràctica (Learning by doing) i pels quals aposta General d’Estudis, que premien estils d’aprenentatge on l’alumne aprèn fent, manipulant, equivocant-se i corregint els errors mentre elabora l’activitat. Tot això dut a terme mitjançant l’ús de models col·laboratius, models basats en el treball en grup, que emfatitzen l’adquisició de coneixement grupal a partir de les aportacions de cada individu.

Com veiem, en el context de l’era de la informació, on l’e-learning s’està adoptant massivament, és més convenient adoptar models centrats en l’aprenentatge i no en l’ensenyament, maximitzant els processos d’ensenyament-aprenentatge. Tot i que encara hi ha molts casos on sota el paraigua de l’e-learning, s’estan impartint mètodes pedagògics més tradicionals. El problema recau, en uns casos, en la institució, d’altres casos, són els actors del procés educatiu que es mostren reticents al canvi. És per això que General d’Estudis aposta per una metodologia innovadora i avantguardista dins del sector educatiu.

General d’Estudis va un pas més enllà i pretén dissenyar un bon entorn d’aprenentatge, on l’alumne se senti realment motivat per poder interactuar amb els materials, amb els altres companys, etc. A més, considerem tots els aspectes relatius a la pràctica educativa per definir el material d’una manera íntegra. En primer lloc, analitzarem des de l’àmbit disciplinari (referent a la matèria), en segon lloc, des de l’àmbit metodològic (referent al com aprenem) i, finalment, des de l’àmbit tecnològic (referent a les tecnologies que es faran ús). En aquest sentit, General d’Estudis introdueix el concepte de disseny instruccional o tecnopedagògic usat per facilitar, guiar-se en aquest procés d’elaboració de materials didàctics i recursos d’aprenentatge. Volem ressaltar la importància per a nosaltres d’aquest concepte imprescindible en la creació de cursos en el marc de l’educació en línia, utilitzant-ho per analitzar les necessitats dels alumnes i el seu context, per definir els objectius, per triar els recursos més adequats, per a desenvolupar els continguts i les activitats, i, finalment, per dissenyar l’avaluació.

0
Aprenentatge basat en problemes
0
Disseny gamificat
0
Aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu
0
Self-learning

L’aprenentatge tradicional ha seguit el següent esquema durant tot el segle passat: En primer lloc, el docent ens deia què havíem de saber, en segon lloc, ho memoritzàvem i em tercer lloc, ens presentaven un problema per a resoldre i així demostrar el que havíem après. En l’educació del segle XXI i que volem implementar, aquest esquema ha quedat totalment obsolet perquè no prepara els nostres alumnes per a les necessitats de l’era de la informació. És per això que General d’Estudis aposta per un disseny tecnopedagògic, fet seguint la metodologia de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes. Aquest mètode ens facilita la promoció d’un aprenentatge al llarg de tota la vida des d’un enfocament constructivista del nostre aprenentatge. A més, emfatitza la col·laboració i el self-learning, amb el suport constant del professor mentor-guia. Aquesta metodologia que General d’Estudis utilitza té les fases següents: primer, es presenta un problema i s’inicia una discussió sobre els aspectes més importants que activa els seus coneixements previs dels alumnes; segon, els alumnes han d’identificar i investigar què necessiten saber per solucionar el problema i, finalment, l’alumnat aprèn aplicant les possibles solucions al problema presentat.

D’altra banda, els nous reptes de l’educació del s. XXI, tecnològics i pedagògics, ens fan evolucionar dins el món educatiu per intentar donar resposta a tot un ventall de noves necessitats, interessos i habilitats. En aquest context neixen noves tendències pedagògiques com la gamificació. Un concepte, aparegut el 2002, que busca incorporar elements propis dels jocs en contextos no lúdics i que utilitzarem en els nostres cursos. En aquest sentit, veiem molt interessant utilitzar en la nostra plataforma GdE-learning alguns dels elements de la gamificació com són la consecució d’èxits, els avatars, les barres de progressió, els desafiaments, etc. per exportar l’experiència lúdica dels jugadors als alumnes i, d’aquesta manera, assolir amb més garanties els objectius marcats com són, entre altres, el disseny d’una pràctica col·laborativa realment interessant i motivadora.e

0
Las competències digitals
0
Learning analytics
0
Las insígnies digitals
0
Plataforma LMS - CANVAS

En la societat en xarxa, interconnectada i en permanent canvi i actualització, ja no són útils certes habilitats o competències pròpies de la societat industrial. Per tant, si acceptem que la definició primària de l’educació és preparar els estudiants per a la vida real, des de General d’Estudis apostem per la necessitat de formar alumnat amb capacitat i habilitats relacionades amb la vida digital. Per això definirem quines són aquestes competències digitals, segons la Comissió de Comunicació Europea ha investigat des de 2005 l’aprenentatge i les habilitats de l’era digital. Aquestes competències inclouen, entre altres, les competències digitals, la competència empresarial, el pensament crític, la resolució de problemes i el fet d’aprendre a aprendre. Aquest marc europeu de competències posa en relleu la necessitat de formar alumnes capaços d’implementar-les en el seu dia a dia.

Un altre marc competencial que també ens interessa destacar és el marc de competències digitals per al professorat del 2017, aquest va ser publicat per la Comissió Europea en col·laboració amb JRC Science Hub, respecte a les competències que han de dominar els educadors en aquesta nova ecologia digital, amb sis àrees de competències. Cadascuna de les 6 àrees competencials té les seves competències específiques. Aquest treball destaca que, dins el marc competencial dels educadors, cada institució ha especificat les seves i era necessària una iniciativa que intenti unificar totes les necessitats dels professionals en una sola taula. El marc està basat en l’anàlisi i l’agrupació dels elements constitutius d’altres marcs nacionals i internacionals existents, eines d’autoavaluació i esquemes de certificació que seguirem a la metododología GdE-learning de General d’Estudis. En resum, el model DigComp (2017) resulta, per tant, un bon marc competencial per identificar i treballar les competències digitals clau que han de dominar els alumnes i els educadors de la societat del segle XXI.

Els recursos tecnològics estan presents en totes les accions educatives de l’educació del s. XXI, sigui en l’educació presencial o en l’educació en línia. Però, si ens centrem en l’àmbit digital, un dels majors reptes per als professionals de l’educació és trobar fórmules per avaluar equitativament, sobretot en el treball col·laboratiu i l’aprenentatge de l’alumne digital. Actualment, a General d’estudis recollim dades de les diferents plataformes, estadístiques del rendiment de l’alumnat usant la tècnica del learning analytics; aquestes tècniques informàtiques i metodològiques, permeten l’anàlisi i registre de les dades dels alumnes en entorns en línia formals i no formals permetent millorar el procés ensenyament – aprenentatge.

Hi ha tres raons que han afavorit l’emergència d’aquesta tendència pedagògica. Aquestes són el big data, l’aprenentatge en línia i les preocupacions de les nacions i les institucions per millorar l’educació. És a dir, els reptes als quals es vol enfrontar General d’Estudis, que no són altres que: desenvolupar un marc amb objectius i prioritats comuns, alinear el learning analytics amb els diferents sectors de l’educació, crear una organització per ajudar els educadors a implementar-lo, desenvolupar estàndards d’interoperabilitat, motivar els professionals relacionats a crear nous processos i tecnologies d’anàlisi, desenvolupar un learning analytics basat en usos correctes de la pedagogia i les bones pràctiques d’avaluació, i identificar les habilitats requerides en diferents àrees del coneixement.

Per acabar, volem parlar també sobre l’avaluació dels diferents cursos que formen part del nostre catàleg formatiu. Ho farem a través de la creació d’un estàndard d’insígnies digitals o badges, que complementarà l’avaluació sumativa tradicional aportant un feedback formatiu més personal al final de la instrucció.

Actualment, és important que ens adaptem als nous contextos digitals que han sorgit com poden ser els cursos MOOC, on se sol premiar els alumnes amb certificacions digitals que acreditin la consecució de certs coneixements i competències durant la seva realització. Aquests premis es registren en el perfil de l’alumne dins de la plataforma i els posicionen dins de la comunitat. Les insígnies, s’utilitzen principalment per apel·lar a la motivació extrínseca de l’alumnat, incentivant-los a seguir el curs en línia i no abandonar-lo.

En el nostre cas, General d’Estudis ha dissenyat un marc d’insígnies digitals dins de la plataforma LMS – Canvas, que a més ens permetrà un grau de flexibilitat molt alt per a adaptar-nos a cada tipus de curs i a cada tipus d’alumne. No obstant això, la realitat actual sobre aquest tipus de certificacions digitals, recau encara en la formació formal que es vertebra molt més que la no formal sobre l’accessibilitat i la flexibilitat per integrar aquest tipus de necessitats educacionals. Però, actualment, diverses institucions i universitats ja qualifiquen els seus alumnes a través de les insígnies digitals. Com a exemple tenim Peer to peer university (P2PU), Acreditrust, Makewaves, the UK Open Univesity o Youtopia.